REPLACE praktična orodja bodo kmalu nared.

REPLACE consortium meeting 16 September 2020

Čeprav COVID- 19 sestanke otežuje zlasti na mednarodni ravni, dela na projektu H2020 REPLACE potekajo skoraj nemoteno. Spletno srečanje konzorcija 16. septembra 2020 to še dodatno potrjuje. Številna uporabniška orodja za podporo končnim porabnikom, posrednikom in vlagateljem pri izvajanju ukrepov energetske učinkovitosti, bodo pripravljeni v naslednjih mesecih:

Continue reading “REPLACE praktična orodja bodo kmalu nared.”

Objavljeno poročilo D2.4: Izmenjava izkušenj s preteklimi kampanjami zamenjav sistemov za ogrevanje in hlajenje in njihovo vpetost v programe, SWOT olajševanja ukrepov

Poročilo D2.4 prikazuje pregled dosedanjega dela na področju zamenjav neučinkovitih ogrevalnih in hladilnih sistemov (državna in lokalna raven). Vključuje 22 kampanj znotraj REPLACE regij, ki naslavljajo zamenjavo opreme za ogrevanje in hlajenje ter pet dodatnih kampanj, ki so se odvijale zunaj ciljnih regij.

Continue reading “Objavljeno poročilo D2.4: Izmenjava izkušenj s preteklimi kampanjami zamenjav sistemov za ogrevanje in hlajenje in njihovo vpetost v programe, SWOT olajševanja ukrepov”

Objavljeno poročilo D2.3: Raziskava o obstoječem stanju ukrepov in skupinskih akcijah na področju ogrevanja in hlajenja ter pregled pravnih in drugih zahtev/izzivov na tem področju

Poročilo D2.3 prikazuje pregled preteklih skupinskih akcij ter vlogo lokalnih in nacionalnih energetskih skupnosti. Skupaj je prikazanih 19 tipov ukrepov, ki so bili oblikovani kot odziv na 28 primerov skupinskih akcij v ciljnih državah REPLACE.

Continue reading “Objavljeno poročilo D2.3: Raziskava o obstoječem stanju ukrepov in skupinskih akcijah na področju ogrevanja in hlajenja ter pregled pravnih in drugih zahtev/izzivov na tem področju”

Objavljeno poročilo D2.2: Naj bo ogrevanje in hlajenje trajnostno- ovire, rešitve in najboljše prakse

Poročilo D2.2 je osredotočeno na tematiko prepoznavanja ovir pri sprejemanju tehnologij sistemov hlajenja in ogrevanja na obnovljive vire energije (ovire na tem trgu, njihovi vzroki ter posledice). Za specifičen primer so se izkazale večstanovanjske stavbe za katere velja stanovanjski zakon in je zato za njih potrebna posebna obravnava. Poleg tega lahko delitev odgovornosti v energetskem sektorju otežuje sprejemanje odločitev na lokalni ravni. V tem okviru je bilo preučeno, ali obstaja ustrezno okolje za razvoj trga z energetskimi storitvami in ali se (ter na kakšen način) spodbuja in podpirat uporaba obnovljivih virov energije. Druge teme so navzkrižje interesov med lastniki stanovanj in najemniki, ovire, ki se nanašajo na odločanje, uvedeno v najemnem zakonu, in financiranje spodbud.

Države, zajete v poročilu, so Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Nemčija, Severna Makedonija, Srbija, Slovenija in Španija.

Poročilo je na voljo v angleščini.

Objavljeno poročilo D2.1: Ocena politik in obeti za trajnostno ogrevanje in hlajenje v izbranih evropskih regijah

Poročilo D2.1 predstavlja pregled strategij, ukrepov in instrumentov politik, povezanih z področjem ogrevanja in hlajenja. Za vsako od projektnih regij so v poročilu opredeljeni glavni dejavniki in ovire, ki so povezani z zamenjavo naprav za ogrevanje in hlajenje, ter predstavi zgodbe o uspehu projektov/instrumentov za zamenjavo teh naprav. V poročilu je izpostavljenih pet ključnih izzivov za izvajanje zamenjav naprav npr. boljša ozaveščenost končnih potrošnikov o bolj informiranih odločitvah in regulativnih določbah, ki zagotavljajo jasno načrtovanje in mejnike v procesu opustitve fosilnih goriv in neučinkovitih ogrevalnih sistemov.

Države, zajete v poročilu, so Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Nemčija, Severna Makedonija, Srbija, Slovenija in Španija.

Poročilo je na voljo v angleščini.

Drugo projektno srečanje REPLACE – virtualno in produktivno

REPLACE CM2

Drugo REPLACE konzorcijsko srečanje je potekalo 19. – 20. maja 2020. Prvotno je bilo srečanje načrtovano v eni izmed partnerskih regij projekta – bavarska Oberland v Nemčija. Zaradi prilagajanja na razmere Covid19 je bilo prizorišče virtualno, kjer pa je bilo dobro poskrbljeno za produktivno sodelovanje. Poleg 12 projektnih partnerjev je lahko ekipa tokrat pozdravila tudi tri člane svetovalnega odbora:

Continue reading “Drugo projektno srečanje REPLACE – virtualno in produktivno”

Uvodnem sestanku REPLACE na Dunaju

Na uvodnem sestanku konzorcija H2020 REPLACE na Dunaju novembra 2019 se
je sestalo 12 partnerskih organizacij iz 10 evropskih regij. Njihov
skupni cilj: nadomestiti stare ogrevalne in hladilne sisteme s podnebju
prijaznimi alternativami in prihraniti energijo s preprostim ukrepi prenove.