Матрица на отоплителните системи REPLACE

Матрицата на отоплителните системи REPLACE е полезен инструмент при планирането на подмяна на неефективни отоплителни системи, с помощта на който може да се установи кой вид отопление е най-подходящ за различните типове сгради – еднофамилни или многофамилни. Какъв вид система се препоръчва – отоплителна система на възобновяеми източници или присъединяване към централно топлоснабдяване, зависи от топлинните характеристики на конкретната сграда, т.е. полезното потребление на топлина в kWh на м2 на година според сертификата на енергийните характеристики. Оттук можете да се запознаете с доклада, представящ матриците на отоплителните системи за двата типа сгради в девет европейски държави.

Независимо дали става дума за ново строителство или за обновяване, изборът на отоплителна система – печка, котел или централно топлоснабдяване, използваща възобновяема енергия, осигурява финансови икономии, комфорт и уют. Нещо повече – този вид отопление допринася за смекчаването на изменението на климата и за поддържане както на икономиката на вашия регион, така и на сигурността на енергийните доставки.

Всичко това се постига с местна енергия: независимо дали слънчева енергия, биомаса, топлина от околната среда, преобразувана посредством термопомпа, или свързване към топлофикационно дружество.

Матриците на отоплителните системи използват цветовете на „светофарна система“. Градирането се основава на всеобхватен набор от критерии, като топлинният комфорт, инвестиционните разходи и емисиите на CO2 имат най-голяма тежест. Например отоплителните системи, попадащи в тъмнозелените полета, имат най-ниски емисии на CO2, ниски инвестиционни разходи и висок топлинен комфорт. Тези в жълтите полета се препоръчват само условно, а системите в червените полета не се препоръчват, тъй като не отговарят на горните критерии. 

  • Сградите, които могат да бъдат оценени, варират от такива с много ниски до такива с много високи енергийни характеристики. 
  • Отоплителните системи включват напр. термопомпи, отопление на пелети, отопление на дърва за огрев и други.
  • Скала от зелено през жълто до червено показва коя отоплителна система е най-подходяща за определен тип сграда. Потърсете зеленото поле. 
  • Движейки мишката, се визуализира информация, която разяснява на потребителя върху какво трябва да обръща внимание при избора на определена отоплителна система или защо точно се препоръчва, или не се препоръчва дадена система.

Матрицата служи като основа за търсене впоследствие на професионален енергиен съвет и изясняване на допълнителни подробности. 

Съвет: REPLACE препоръчва преди подмяната на отоплителната система, да извикате енергиен специалист, който да провери сградната обвивка и вътрешната топлопреносна система. Добрата топлоизолация на сградата, качествените прозорци и хидравлично балансираното топлоснабдяване предотвратяват загубата на топлина и по този начин значително намаляват както годишните разходи за отопление, така и инвестициите, необходими за новата отоплителна система.

Ограничаване на отговорността

За изготвянето на матрицата за избор на най-подходящата система за отопление, Черноморският изследователски енергиен център е използвал оригиналната матрица, разработена от австрийската инициатива за опазване на климата klimaaktiv на Федералното министерство за опазване на климата, околната среда, енергетиката, мобилността, иновациите и технологиите (BMK). Тази матрица е адаптирана съобразно регионалните структурни, икономически и екологични условия, така че напр. различните климатични условия, строителните стандарти, делът на въглищата, нефта и природния газ в националния електроенергиен микс за работата на термопомпите и др. да бъдат адекватно отразени по отношение на препоръчаните отоплителни технологии.

Авторите обаче не поемат отговорност за коректността, пълнотата и актуалността на съдържанието. Освен това авторите не носят отговорност за евентуални щети, преки или косвени, както и материални или нематериални, причинени от използването или неизползването на предоставената информация. Същото се отнася и за Европейската комисия, която финансира създаването на матриците на отоплителните системи, и за австрийското правителство (по-специално BMK), което разработи и предостави оригиналната им версия.

Cookie Consent with Real Cookie Banner