ПРИМЕРИ ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ЗАМЕНА НА СИСТЕМИ ЗА ГРЕЕЊЕ И ЛАДЕЊЕ ВО ЦЕЛНИТЕ РЕГИОНИ

Кој би знаел подобро за придобивките од климатски прифатливите системи за греење и ладење од самите луѓе кои ги користат овие системи?

За таа цел REPLACE обезбедува каталог на најдобри практики и иновативни пристапи во тесна соработка со специфични целни групи во секој пилот регион.

Тие покажуваат како може да се спроведат замени на системи во локални услови кои истовремено се технички и економски изводливи

Преглед на сите практични примери може да се најде тука на англиски јазик.

Cookie Consent with Real Cookie Banner