REPLACE – Učinkovito, cenovno dostopno, podnebju prijazno ogrevanje in hlajenje za evropske potrošnike 

Solarthermie Montage Copyright Austria Solar - Sonnenkraft © Austria Solar/Sonnenkraft

Sektor ogrevanja in hlajenja predstavlja 50 % končne evropske porabe energije. Za uspešno energetsko unijo je ključnega pomena zmanjšanje porabe energije in povečanje deleža obnovljivih virov energije.

V Evropski uniji je izmed 120 milijonov vgrajenih ogrevalnih sistemov kar 80 milijonov takih, ki dosegajo energijsko oznako C ali D. Tako obstaja velik potencial za zamenjavo ogrevalnih sistemov z bolj učinkovitimi, zelenimi alternativami.
© Ricardo Arce/Unsplash

Projekt REPLACE - Horizon 2020 želi s spodbujanjem postopnega opuščanja neučinkovitih in zastarelih sistemov ogrevanja in hlajenja ter s spodbujanjem uporabe obnovljivih virov energije podpreti energetske, podnebne, okoljske, gospodarske in družbene cilje v Evropi. Projekt je namenjen zlasti potrošnikom, vlagateljem, lastnikom ter posrednikom (monterjem, dimnikarjem in svetovalcem) saj jim lahko pomaga pri sprejemanju informiranih odločitev.

Aktivnosti, ki jih predlaga REPLACE, so namenjene ozaveščanju in motiviranju končnih potrošnikov, da svoje stare in neučinkovite naprave za ogrevanje in hlajenje zamenjajo z učinkovitejšimi, okolju prijaznejšimi, zelenimi alternativami. Poleg denarnega prihranka, zamenjava neučinkovite naprave pripomore k izboljšani kakovosti zraka, povečanemu udobju uporabnikov, zanesljivosti obratovanja in oskrbe z energijo. Zamenjava sistema za ogrevanje in hlajenje lahko tudi poveča vrednost nepremičnine, saj je opremljena s sodobno tehnologijo na trajnosten vir energije.
© photos-hobby/Unsplash

Drugi cilji projekta REPLACE so:
  • razumeti razmere na trgu kjer je ključno poznavanje potreb končnih porabnikov, posrednikov (kot so monterji, dimnikarji, energetski svetovalci) in vlagateljev,
  • prepoznati tržne ovire in zmanjšati njihov vpliv ter vzdrževati podporno okolje in poskrbeti za zanesljivost storitev,
  • izboljšati pogoje na trgu ter poskrbeti za varnost načrtovanja in investicij,
  • (bolje) seznaniti vse zainteresirane o prednostih zamenjave sistema za ogrevanje in hlajenje, prilagojeno glede na njihove potrebe,
  • omogočiti potrošnikom, da sprejemajo premišljene odločitve, s čimer spodbujajo trajnostno vedenje (uporaba trajnostnih virov energije)
  • okrepiti zaupanje med končnimi potrošniki in posredniki ter zagotoviti zanesljivost storitev dobaviteljev in tehnologije na obnovljive vire energije,
  • poskrbeti za prenos znanja iz naprednejših v manj napredne države, npr. usposabljanje monterjev v državah jugovzhodne Evrope,
  • ustvariti in izvajati lokalno prilagojene kampanje za zamenjave sistemov po meri, ki premagujejo ovire in obravnavajo (preizkušajo, usmerjajo in izboljšujejo) zamenjavo sistemov v desetih evropskih pilotnih regija, in
  • deliti znanje pridobljeno na projektu in s tem omogočiti ponovitev v drugih državah in regijah.
REPLACE naslavlja tudi energetsko revščino in diskriminacijo med spoloma ter zmanjšuje tveganje za nezmožnost zadostnega ogrevanja s podpiranjem uporabe lokalnih obnovljivih virov energije (kot so sončna energija, toplota okolja ali biomasa) in opreme za ogrevanje in hlajenje, proizvedene v EU (kotli na biomaso, toplotne črpalke, sončna energija zbiralniki itd.).
© Felipe Furtado/Unsplash

REPLACE-a je izboljšati koordinacijo v ciljnih regijah pri izvajanju kampanj, ki se lotevajo zamenjave sistemov hlajenja in ogrevanja v desetih ciljnih regijah z več kot 8 milijoni prebivalcev: od zahodnja preko osrednja do jugo-vzhodna Evropa. Za razvoj učinkovitih kampanj bodo v sklopu projekta REPLACE:
  • opredeljene zahteve za izvedbene ukrepe v zvezi z infrastrukturo naprav za ogrevanje in hlajenje, predpisi in zakonodajo,
  • identificirane in naslovljene potrebe glavnih deležnikov (npr. države, ki sprejema zakone; lokalnih skupnosti, ki sprejemajo lokalne odloke in potrošnikov kot kupcev naprav),
  • razviti akcijski načrti za povečanje zamenjave sistemov ogrevanja in hlajenja, prilagojene vsaki regiji.
© Nik MacMillan/Unsplash

Ključni akter kampanj pri prilagajanju na različne regionalne potrebe so lokalne delovne skupine. Povezujejo vse ključne akterje v regiji - lokalne skupnosti, potrošniška združenja, razvijalce, energetska in strokovna združenja. Oblikovana so z namenom utiranja poti za regionalne kampanje, ki usmerjajo široko paleto aktivnosti zamenjav sistemov ogrevanja in hlajenja.

Bistvo projekta REPLACE je, da združuje posrednike in oblikovalce politike. Edino tako je mogoče doseči največje učinke pri izvajanju skupnih aktivnosti. Posredniki so npr. dimnikarji in neodvisni energetski svetovalci ter imajo stalen dostop do potrošnikov. REPLACE podpira lokalne delovne skupine s komunikacijskim okvirom in posebnimi spletnimi in drugimi orodji, ki so namenjena vsem relevantnim in zainteresiranim deležnikom.
© Marianne Bos/Unsplash

Začetni koraki ukrepanja lahko predstavljajo izziv. Na splošno so ogrevalni sistemi in s tem povezane odločitve pri končnih odjemalcih obravnavane kot "neizprosne" ali "neprivlačne", zato jih komaj kdo dobrovoljno sprejema. Zato zastarele ogrevalne sisteme zamenjamo šele, ko popolnoma odpovejo ali pa tik pred tem.  V praksi se tako pogosto zgodi, da ni časa za informirane odločitve ali spremembo vira energije. Količina informacij, potrebnih za prehod, je velika, zato se je treba posvetovati s številnimi različnimi akterji. Potrošniki pogosto nimajo dovolj denarja za vlaganje v potencialno dražje ogrevalne ali hladilne sisteme z manjšim CO2 odtisom, tudi če so stroški življenjskega cikla bistveno nižji in veliko manj tvegani.

Projekt REPLACE se želi spoprijeti z izzivi in ​​ovirami, razvoja in testiranja prilagojenih kampanj lokalnim razmeram za zamenjave sistemov ogrevanja in hlajenja – prvi, ki bo potekal vzporedno - v desetih evropskih pilotnih regijah. Kampanje za zamenjavo sistemov ogrevanja in hlajena bodo zagnane in podprte s strani projektnih partnerjev v navezi z lokalnimi skupnostmi kar bo spodbudilo povezovanje ostalih ključnih akterjev kot so javni organi, končni odjemalci, monterji, dimnikarji, energetski svetovalci, podjetja za oskrbo z energijo, oblikovalci politike in drugi.
© Klara Vernarcova/Unsplash

Lokalna delovna skupina bo stremela k temu, da ustvari podporno okolje, ponudil privlačne pakete in končnim potrošnikom omogoči sprejemanje premišljenih odločitev. Na podlagi predhodnih raziskav želimo, da bi rešitve vključevale pakete kot so:
  • "nalepko starosti kotla" izdelana s strani dimnikarjev, ki poleg izboljšanja ozaveščenosti potrošnikov služi tudi namenu zbiranja podatkov za načrtovanje
  • neodvisni energetski svetovalci, ki delujejo po načelu „vse na enem mestu“ za intenzivno svetovanje glede najprimernejših novih ogrevalnih sistemov na obnovljive vire, pazijo na ustreznost paketne ponudbe izbranih monterjev, da so le te popolne in primerljive. Med postopkom spremljajo tudi zadovoljstvo strank glede sprejetih tehničnih in postopkovnih ukrepov: vse brezplačno in na kraju samem (razen za primerjavo ponudb preko spleta).
  • "vsestranski brezskrben paket", ki ga ponujajo izbrani monterji mora vključevati vse stroške storitve ter tudi:
   • odstranjevanje dotrajane opreme in goriva,
   • namestitev in zagon novega sistema, vklj. električne inštalacije itd.,
   • priprava vloge za dovoljenja in subvencije, če obstajajo.
  • „finančni sveženj“, tj. javni organi zajema
   • finančne spodbude ali morebitne premestitve obstoječih sredstev za zamenjavo neučinkovitih in zagon novih sistemov za ogrevanje in hlajenje,
   • pogajanje z bankami o predvidljivih in privlačnih obrestnih merah posojila (po možnosti v območju ali pod letnimi denarnimi prihranki po zamenjavi goriva),
   • pogajanje z dobavitelji zelenih sistemov za ogrevanje in hlajenje (popusti na opremo ali gorivo) in
   • ponudbo hipotekarnih posojil v primeru energetske revščine ali starejših občanov, ki imajo težave pri najemu posojila,
  • „kolektivno ukrepanje“, ki naslavlja skupinsko organizirane akcije (s strani javne organizacije „skrbnik“) oz. ukrepe za energetsko učinkovitost pred ali vzporedno z zamenjavo ogrevalnega sistema, npr:
   • kolektivno izvajanje toplotnih izolacij zgornjega nadstropja, npr. pri eno družinskih hišah,
   • kolektivno izvajanje preprostih in poceni ukrepov "preverjanja ogrevalnega sistema", ali
   • skupni nakup PV sistemov, npr. z grelnimi elementi za toplo vodo ali klimatskimi napravami z ločeno sobo (npr. priporoča s strani topten.eu).
Odstopanja od načrtovanega koncepta (pripravljenega v zgodnji fazi načrtovanja) so glede na lokalne razmere in možnosti, povsem možna.
© Energiewende Oberland: Mobile heating container

Za spremljanje celotnega izvajanja, sestavljenega iz zgoraj omenjenih paketnih rešitev, bo lokalna delovna skupina v svoji nadomestni kampanji izvedla vsaj šest od spodaj navedenih podpornih dejavnost:
  1. REPLACE informacijske točke občin in drugih javnih organov
  2. „Dogodki odprtih kleti“ v hišah pionirskih družin
  3. Študijsko potovanje za spoznavanje najboljših praks
  4. Opremljanje hiš z oznakami, npr. glede prijaznosti do podnebja
  5. Tri spletne seminarje o uporabi „ REPLACE - tvoj kalkulator ogrevalnega sistema “
  6. Šest študij izvedljivosti zamenjave kotla za ciljno regijo, ki bodo na voljo brezplačno
  7. Informacijske stojnice na sejmih, prireditvah inštalacij itd.
  8. Informacijska stojala na temo hlajenja in klimatizacije
  9. Prikaz ohišja grelne enote, npr. kot del „brezskrbnih paketov“
  10. Prikaz primera dobre prakse npr. za dobavitelja energije / podjetja za energetske storitve / monterja, ki postane izvajalec storitve zamenjave sistema za ogrevanje in hlajenje.
  11. Prikaz primer sodelovanja med monterjem in izvajalcem
  12. Prikaz primera večnamenskega fasadnega sistema
Bistvenega pomena za izvajanje kampanje so komunikacijske strategije, specifične za ciljno skupino, z različnimi trženjskimi dejavnostmi, znotraj in izven spleta (know-how in show-how). S tem paketom dejavnosti bo REPLACE ustvaril potreben zagon za skupne rešitve za izvajanje zamenjav sistemov ogrevanja in hlajenja za vso zainteresirano lokalno prebivalstvo med različnimi regijami in državami. Hkrati bo z prosto dostopno dokumentacijo poskrbel za ponovitev podobnih pristopov, s čimer se bo lahko ogrevanje in hlajenje v Evropi preoblikovalo v učinkovito in okolju prijazno.
Christopher Burns - Unsplash © Christopher Burns/ Unsplash REPLACE izvaja in oblikuje regionalne kampanje na način, da jih bo mogoče ponoviti.
 • Omogočen je dostop do gradiv.
 • Na voljo so instrumenti, ki so uporabljeni pri za kampanjah, npr. smernice za končne uporabnike, posrednike in vlagatelje,
 • Predstavljene bodo zgodbe o uspehu.
 • Zagotovljena bodo učna gradiva ter organizirani seminarji za usposabljanje.
 • Spodbujene bodo izboljšave na področju zakonodaje.
Osrednje orodje projekta bo “REPLACE – Tvoj kalkulator ogrevalnega sistema”. Kalkulator ozavešča potrošnike o koristih zamenjava sistema za ogrevanje in hlajenje (npr. ekonomski prihranki, izboljšanje zraka v lokalnem okolju) ter hkrati spodbuja skupinske akcije.

S čim zamenjati star, neučinkovit ogrevalni sistem? REPLACE matrika ogrevalnih sistemov  ponuja hiter pregled različnih možnosti ogrevalnih sistemov na obnovljive vire energije, ki so najbolj primerni glede na energetsko učinkovitost vaše stavbe.
Se zanimate za zamenjavo vašega ogrevalnega oziroma hladilnega sistema? Preberite si REPLACE katalog najboljših praks in inovativnih pristopov, ki je bil pripravljen v tesnem sodelovanju s končnimi uporabniki, ponudniki storitev, investitorji in občinami v vsaki ciljni regiji, od zahodne preko srednje do jugovzhodne Evrope. Primeri najboljših praks prikazujejo tehnično in ekonomsko izvedljivost zamenjave sistemov, od začetka do konca. Med primeri lahko najdete:
 • energetsko prenovo stanovanjske stavbe,
 • zamenjavo naprav za ogrevanje in hlajenje,
 • prilagajanje odjema in skupinske akcije,
 • inovativne pristope, kot so uporaba mobilnih ogrevalnih naprav in inovativne prenove stavb.
Pregled vseh praktičnih primerov v angleščini najdete tukaj.
Cilj projekta REPLACE je motivirati in podpreti ljudi v ciljnih regijah znotraj devetih različnih držav, da svoje stare ogrevalne sisteme zamenjajo z okolju prijaznejšimi alternativami ali pa izvedejo preproste ukrepe, s čimer lahko zmanjšajo skupno porabo energije v stavbi. To poročilo je praktični vodnik, namenjen končnim uporabnikom, ki razmišljajo o zamenjavi ogrevalnega sistema ali uvajanju ukrepov za energetsko učinkovitost v svojem domu.
 • Poročilo jim bo dalo koristne informacije o ekonomskih, okoljskih in družbenih koristih zamenjave starega in neučinkovitega ogrevalnega sistema z inovativnim, nizkoogljičnim sistemom na obnovljive vire.
 • Poročilo poleg tega svetuje o ukrepih, ki jih mora sprejeti vsak ozaveščen potrošnik pred in med postopkom zamenjave sistema, ter odgovarja na najpogostejša vprašanja, ki jih v zvezi s tem postavijo končni uporabniki.
 • Na koncu poročila je predstavljen izčrpen, ilustrativen in informativen pregled tehnologij za ogrevanje in hlajenje na obnovljive vire energije, ki so trenutno na voljo na evropskem trgu.
V poročilu so zajete in obravnavane številne tehnologije za ogrevanje in hlajenje, na obnovljive vire energije, kljub temu, da na trgu še vedno lahko izbirate med tehnologijami za ogrevanje in hlajenje, ki delujejo na fosilna goriva.
Projekt REPLACE se osredotoča na 9 ciljnih regih v devetih državah, ki ležijo v zahodni, osrednji in jugo-vzhodni Evropi.  Ciljne regije so:
  • Avstrija: okraj Salzburg
  • Bosna in Hercegovina: kanton Sarajevo
  • Bolgarija: regija Rhodope
  • Hrvaška: okraj Primorsko goranska, mesto Zagreb in trije mejni okraji
  • Nemčija: Bavarian Oberland
  • Severna Makedonija: regija Skopje
  • Slovenija: Slovenija
  • Španija: regija Castilla y León
Z osredotočanjem na te regije REPLACE raziskuje širok nabor tehnologij ogrevanja in hlajenja ter ustreznih obnovljivih sistemov, s katerimi se srečujemo v posameznih regijah. Projekt razvija pristope, preučuje možne podobnosti med regijami in ustvarja rešitve, ki jih je mogoče deliti tako znotraj kot tudi zunaj ciljnih regij.
Gašper Stegnar
Institut »Jožef Stefan« IJS
Jamova cesta 39
1000 Ljubljana
Slovenija
h2020replace@ijs.si
https://ceu.ijs.si/en
Cookie Consent with Real Cookie Banner