Втор семинар за тренинг на посредници и инвеститори

Семинарот за обука за посредници и инвеститори беше организиран преку платформата ZOOM на 17.12.2021 година со почеток во 11:00 часот со времетраење од час и половина. Како продолжение на првата обука каде што учесниците беа информирани за опциите на одржливите системи за греење и ладење, како и за важноста на нивната промоција, втората обука беше повеќе фокусирана на алатките што овие учесници би можеле да ги користат за да ги поттикнат крајните корисници да ги заменат нивните неефикасни системи за греење. Затоа, беше претставен калкулаторот на REPLACE за замена на системот за греење како корисна алатка за инвеститорите и посредниците да ги прикажат енергетските и финансиските заштеди и општествените влијанија од замената на неефикасните системи за греење и ладење. Околу 15 учесници беа дел од оваа обука и активно учествуваа во дискусијата. Покрај тоа, тие дополнително ќе ја промовираат на веб-страниците и со тоа ќе ги зголемат капацитетите на крајните корисници.

Cookie Consent with Real Cookie Banner