Webinar | Towards Renewable Heating & Cooling: Replacement of Inefficient Systems in the Residential Sector

This online event will take place the 31st May 2022 from 10.00H to 12.30H CET. Register here.

About the webinar

Half of Europe’s energy consumption is used for heating and cooling (H&C). However, two thirds of the heating systems installed in European buildings are inefficient.

In order to achieve climate neutrality, the decarbonisation of the space heating and cooling in residential sector is therefore essential.

The REPLACE project partners are pleased to invite you to the webinar “Towards Renewable Heating & Cooling: Replacement of Inefficient Systems in the Residential Sector” to present the key findings of the project and discuss the framework conditions for replacement, exchanging old conventional fossil fuel systems with renewable ones.

This webinar is an excellent opportunity to learn how the phase-out of fossil-based heating systems can be brought forward in the European agenda and to find out more about modern renewable technologies. 

In collaboration with the BUILD UP Portal, we invite you for discussions on how renewable energy at home can contribute to Europe’s energy transition, while empowering consumers in their energy choices.

Continue reading “Webinar | Towards Renewable Heating & Cooling: Replacement of Inefficient Systems in the Residential Sector”

Zajedno postižemo više – kolektivne akcije u okviru projekta REPLACE

Kolektivno djelovanje može učiniti toplinsku tranziciju pristupačnijom, postići tehnički učinkovitije rezultate i unaprijediti temu ekološki prihvatljivog grijanja i hlađenja. Na projektnom sastanku održanom 6. travnja 2022. godine, REPLACE partneri su predstavili mogućnosti i inicijative koje implementiraju u svojim regijama.

Continue reading “Zajedno postižemo više – kolektivne akcije u okviru projekta REPLACE”

Zajedno postižemo više – kolektivne akcije u okviru projekta REPLACE

Kolektivno djelovanje može učiniti toplotnu tranziciju pristupačnijom, postići tehnički efikasnije rezultate i unaprijediti temu okolišno prihvatljivog grijanja i hlađenja. Na projektnom sastanku održanom 6. aprila 2022. godine, REPLACE partneri su predstavili mogućnosti i inicijative koje implementiraju u svojim regijama.

Continue reading “Zajedno postižemo više – kolektivne akcije u okviru projekta REPLACE”

Заедно постигаме повече – съвместни дейности по проекта REPLACE

Съвместните дейности могат да направят прехода към устойчиво отопление по-достъпен, да доведат до по-ефективни технически резултати и да дадат тласък на екологосъобразното отопление и охлаждане. На 6 април 2022 г. партньорите по REPLACE се срещнаха онлайн, за да представят инициативите в пилотните региони на проекта. 

Continue reading “Заедно постигаме повече – съвместни дейности по проекта REPLACE”

REPLACE разказа за отоплението и охлаждането с ВИ в жилищния сектор по време на Световните дни на устойчивата енергия

„Започна още една война, в основата на която са изкопаемите горива… Фактът, че думи като енергийна зависимост, сигурност на доставките, надеждност и ценова стабилност отново придобиват голямо значение, е единственото хубаво нещо в тази ситуация“. С тази препратка към случващото се в Украйна и влиянието му върху европейския енергиен сектор, Доминик Руц (WIP Renewable Energies) приветства над 40-имата участници в семинара на REPLACE, посветен на иновациите. Той се проведе в рамките на Световните дни на устойчивата енергия във Велс, Австрия, на 8 април 2022 г. Партньорите по проекта REPLACE се възползваха от възможността да обменят информация с участниците относно отоплението и охлаждането с възобновяеми енергийни източници в жилищния сектор.

„След като дълго време политическото внимание бе насочено единствено към електроенергията и след това към сектора на мобилността, а секторът на отоплението и охлаждането се пренебрегваше, последиците вече се усещат“, каза Доминик Руц. „Точно оттук започва проектът REPLACE, който насърчава замяната на системите за отопление и охлаждане, използващи изкопаеми горива, със системи, оползотворяващи възобновяема енергия“.

Кръгла маса с участието на представители на регионите на REPLACE: (горе, отляво надясно) Карина Кнаус (Австрийска енергийна агенция, модератор), Самра Муратспахич (Enova, Босна и Херецеговина), Ангел Николаев (ЧИЕЦ, България), Емилия Михайлоска (SDEWES, Северна Македония), Херберт Третер (Австрийска енергийна агенция, Австрия), Инго Бал (WIP Renewable Energies, Германия)

Семинарът представи проекта REPLACE с неговите цели, инструменти и дейности, очерта напредъка в декарбонизацията на сектора на отоплението и охлаждането в Европа и разгледа основните пречки и стимули, както и възможните решения и препоръки за успешното налагане на щадящи климата технологии.

Continue reading “REPLACE разказа за отоплението и охлаждането с ВИ в жилищния сектор по време на Световните дни на устойчивата енергия”

Заедно до поголем успех – колективни акции во проектот REPLACE

Колективните активности можат да ја направат енергетската подостапна, да постигнат технички поефикасни резултати и да промовираат греење и ладење кое е клиамтски прифатливо. На проектниот состанок што се одржа на 6 април 2022 година, партнерите на REPLACE ги презентираа можностите што ги спроведуваат во нивните региони.

Continue reading “Заедно до поголем успех – колективни акции во проектот REPLACE”

Семинар за обука на инвеститори, проектанти, изведувачи и презентација на REPLACE алатки

Со намалување на мерките за КОВИД-19 пандемијата, во април 2022 година беше организиран трет семинар за обука на инвеститори, проектанти и изведувачи со физичко присуство. Претходно беа одржани два онлајн семинари за обука во септември и декември 2021 година. Потребата за ваква активност беше повеќе од очигледна, бидејќи учесниците беа желни да слушнат повеќе за материјалите и алатките, но и да разменат знаења и искуства.

На 18.04.2022 година во Скопје беше организиран тренинг семинар за посредници и инвеститори како целодневен настан, проследен од околу 25 учесници. Обуката беше поделена во три дела, 2 сесии и панел дискусија со практична работилница, проследена со заклучоци и препораки за понатамошна работа.

Continue reading “Семинар за обука на инвеститори, проектанти, изведувачи и презентација на REPLACE алатки”

Follow-up training seminar in KAGoP region

As the COVID-19 pandemic measures loosened up, a follow-up training seminar as a physical event was organized in April 2022. Previously two online training seminars were held in September and December, 2021. The need for such an activity was more that obvious, as the participants were eager to hear more about the materials and tools, moreover to exchange knowledge and have more fruitful discussions in person.

The follow-up training seminar for intermediaries and investors was organized in Skopje on 18.04.2022 as a full day event. It was attended by around 25 participants covering all the target groups. The training was divided in three parts, 2 sessions and panel discussion with a practical workshop, followed by conclusions and recommendations for future work.

Continue reading “Follow-up training seminar in KAGoP region”

Innovationsworkshop bei den World Sustainable Energy Days – REPLACE informiert über erneuerbares Heizen und Kühlen im Wohnbereich

“Wieder hat ein Krieg begonnen, in dessen Zentrum die fossilen Brennstoffe stehen. … Und die Tatsache, dass Schlagworte wie Energieabhängigkeit, Versorgungssicherheit, Zuverlässigkeit, Preisstabilität jetzt wieder von großer Bedeutung sind, ist das einzig Gute an der Situation.”

Mit Blick auf die aktuelle Situation in der Ukraine und deren Einfluss auf den europäischen Energiesektor begrüßte Dominik Rutz (WIP Renewable Energies) mehr als 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum REPLACE Innovationsworkshop am 8. April 2022 in Wels. Im Rahmen der World Energy Efficiency Conference nutzte das REPLACE-Projektteam die Gelegenheit, sich mit den Teilnehmer*innen über erneuerbares Heizen und Kühlen im Wohnbereich auszutauschen.

Nachdem sich die Politik lange Zeit nur auf den Strom- und dann auf den Mobilitätssektor konzentriert und den Wärme- und Kältesektor vernachlässigt habe, seien nun die Konsequenzen zu spüren, so Rutz. “Das Projekt REPLACE setzt genau hier an und fördert den Umstieg von fossilen Energien auf erneuerbare Heizsysteme im Wärme- und Kältesektor.”

Roundtable beim REPLACE Workshop. Teilnehmer*innen waren Vertreter*innen der REPLACE-Regionen: (oben von links nach rechts) Karina Knaus (Österreichische Energieagentur, Österreich, Moderation), Samra Muratspahic (Enova Consultants and Engineers, Bosnien und Herzegowina), Angel Nikolaev (Black Sea Energy Research Centre (BSERC), Bulgarien), Emilija Mihajloska (SDEWES Centre, Nordmazedonien), Herbert Tretter (Österreichische Energieagentur, Österreich), Ingo Ball (WIP Renewable Energies, Deutschland)

Der Workshop stellte das Projekt REPLACE mit seinen Zielen, Instrumenten und Maßnahmen vor, gab einen Überblick über die Dekarbonisierung des Wärme- und Kältesektors in Europa und befasste sich mit den wichtigsten Herausforderungen und Triebkräften sowie möglichen Lösungen und Empfehlungen für eine erfolgreiche Umstellung auf klimafreundliche Technologien.

Continue reading “Innovationsworkshop bei den World Sustainable Energy Days – REPLACE informiert über erneuerbares Heizen und Kühlen im Wohnbereich”

El taller de innovación de los Días Mundiales de la Energía Sostenible – REPLACE ofrece información sobre calefacción y refrigeración con renovables en el sector residencial

“Otra guerra ha comenzado con los combustibles fósiles como tema principal del conflicto. … Y el hecho de que las palabras dependencia energética, seguridad de suministro, fiabilidad o estabilidad de precios vuelvan a tener gran importancia, es lo único positivo de la situación”. Con la vista puesta en la situación actual de Ucrania y su influencia en el sector energético europeo, Dominik Rutz (WIP Renewable Energies) dio la bienvenida a más de 40 participantes al Taller de innovación de REPLACE en Wels el día 8 de abril de 2022. Como parte de los Días Mundiales de la Eficiencia Energética, el equipo del proyecto REPLACE aprovechó la oportunidad para intercambiar opiniones con los participantes sobre la calefacción y refrigeración con fuentes renovables en el sector residencial.

Tras un largo periodo en el que la atención política se ha centrado únicamente en el sector de la electricidad y, después, en el de la movilidad y descuidándose del sector de la calefacción y refrigeración, las consecuencias se están notando ahora, dijo Rutz. “El proyecto REPLACE empieza precisamente aquí y promueve el cambio de las energías fósiles a sistemas de climatización renovables en el sector de la calefacción y refrigeración”.

El taller incluyó los objetivos, herramientas y acciones del proyecto REPLACE, así como se ofreció una visión general de la descarbonización del sector de la calefacción y refrigeración en Europa, y se analizaron los principales retos e impulsos, así como las posibles soluciones y recomendaciones para cambiar a tecnologías respetuosas con el medioambiente.

Mesa redonda: Los participantes fueron representantes de las regiones de REPLACE (de arriba a la izquierda a derecha): Karina Knaus (Agencia Austriaca de la Energía, Austria, moderadora), Samra Muratspahic (Enova Consultants and Engineers, Bosnia y Herzegovina), Angel Nikolaev (Centro de Investigación Black Sea Energy (BSERC), Bulgaria), Emilija Mihajloska (Centro SDEWES, Macedonia del Norte), Herbert Tretter (Agencia Austriaca de la Energía, Austria), Ingo Ball (WIP Renewable Energies, Germany).
Continue reading “El taller de innovación de los Días Mundiales de la Energía Sostenible – REPLACE ofrece información sobre calefacción y refrigeración con renovables en el sector residencial”