Нагласи и нужди на заинтересованите страни в пилотните региони (Доклад 3.1)

Какво е отношението на крайните потребители, инсталаторите и инвеститорите към отоплението и охлаждането от ВИ? Какви източници за информация използват? С какви пречки, проблеми и нужди свързват замяната на неефективните системи с екологосъобразни системи за отопление? Във всички участващи държави бяха проведени множество интервюта. Впоследствие бе съставен Доклад D3.1, който обобщава наученото по отношение нагласите и нуждите на заинтересованите страни, и дава основата на кампаниите на REPLACE.

Проучването показва, че потребителите дотолкова са свикнали със старите си системи, че все още предпочитат да ги заменят с подобни, използващи изкопаеми горива, особено в случаи на използване на природен газ. Нещо повече – в условията на пандемия от Covid-19, цените на газьола и природния газ на пазарите са изключително ниски, което в момента е предизвикателство пред екологосъобразните алтернативи за отопление в сградния сектор. Независимо от това, интервютата също показаха, че има голямо желание от всички заинтересовани страни да се извършва подмяна на старите отоплителни системи с нови, които са по-екологични и имат по-ниска консумация на енергия. Повечето хора са наясно с последиците и въздействието на старите и новите системи за отопление. И тази осъзнатост кара все повече млади хора да се включват по-активно.

В доклада ще намерите резултатите и най-важните изводи  от интервютата, проведени в Австрия, Босна и Херцеговина, България, Германия, Испания,  Северна Македония, Словения, Сърбия и Хърватия.

Пълният доклад е на английски език, а с доклада относно нагласите и нуждите на заинтересованите страни в Родопския регион на български език можете да се запознаете оттук.

Cookie Consent with Real Cookie Banner