Обучения, съвместни дейности и цени на енергията – темите на срещата на консорциума по REPLACE през юни 2022 г.

Проектът REPLACE върви по план. И както показа срещата на партньорите на 30 юни 2022 г., повечето от планираните инструменти и дейности вече са изпълнени, за да се мотивират хората в регионите на проекта да преминат към системи за отопление и охлаждане с възобновяеми източници и да пестят енергия.

At the June 2022 meeting, the team focused on progress in the REPLACE project as well as the current energy price situation.

Всички семинари за обучение вече са проведени, а в някои държави се организират и последващи обучения. Професионалистите в Северна Македония, Хърватия, България и Словения бяха информирани как да подменят отоплителните системи по начин, щадящ климата, и как да подпомагат клиентите си в пестенето на енергия.

Друга тема беше изпълнението на колективни действия, които достигат едновременно до голям брой клиенти. Освен местните отоплителни мрежи в Германия или логистичния център за биомаса в Испания, партньорът в Северна Македония планира да започне съвместно закупуване на инверторни термопомпи и фотоволтаици за група апартаменти, въз основа на направено предпроектно проучване. В Австрия за първи път бе разработена уеб-базирана система за обслужване на едно гише, която от средата на юли улеснява преминаването от отоплителни системи на изкопаеми горива към системи, оползотворяващи възобновяеми източници, и централно отопление.

Настоящите високи цени на енергията също бяха тема на срещата. От една страна, те засилват желанието за енергийна независимост, например чрез термопомпи и слънчева топлинна енергия. В същото време повишаването на цените може да затрудни преминаването към екологосъобразни алтернативи, както съобщиха например партньорите от Босна и България, където повишаването на цената на пелетите забавя подмяната на неефективните отоплителни системи със системи, щадящи климата. Други държави също са изправени пред подобни предизвикателства. И в двата случая инструментите и дейностите на REPLACE помагат да се насочат усилията за подмяна на отоплителните системи в по-устойчива посока.

Cookie Consent with Real Cookie Banner