Оценка на рамковите условия на политиката и обзор на устойчивото отопление и охлаждане в избрани европейски региони (Доклад 2.1)

Докладът за рамковите условия представя преглед на стратегиите, мерките и инструментите на политиката по отношение на оборудването за отопление и охлаждане. Определени са основните двигатели и пречки пред подмяната на оборудването, описани са успешни проекти/инструменти във всеки регион, участващ в проекта, които би могло да се заимстват и приложат и в други региони. В доклада също така са посочени пет важни предизвикателства пред подмяната на системите за отопление и охлаждане: сред тях – по-добра осведоменост на крайните потребители за взимане на информирани решения, нормативни разпоредби, осигуряващи ясен хоризонт за планиране и срокове за преминаване от изкопаеми горива към по-екологични алтернативи и ефективни отоплителни системи.

Докладът обхваща Австрия, Босна и Херцеговина, България, Германия, Испания, Словения, Северна Македония, Сърбия и Хърватия.

Докладът е на английски език.

Cookie Consent with Real Cookie Banner