Прирачник за крајни потрошувачи

Дали сте подготвени да го замените вашиот систем за греење или ладење со ефикасен и климатски прифатлив систем? Дали барате едноставни мерки за реновирање кои би ви овозможиле енергетска и финансиска заштеда ?

Овој REPLACE прирачник е ориентиран кон домаќинствата и сопствениците на куќи и ги поддржува корисниците во донесување на времени и информирани одлуки. Прирачникот е достапен на јазиците за секоја од земјите кои се партнери на проектот, како и на англиски јазик со корисни информации ориентирани кон крајните корисници, вклучувајќи ги придобивките од замена на старите неефикасни системи за греење, техно-економски упатства за замена на системи, чекори што треба да се преземат, ЧПП, технолошки факти (вклучувајќи пасивни мерки) и контакти за дополнителни информации (на пр. достапност на субвенции и енергетски совети итн.) на регионално ниво.

Cookie Consent with Real Cookie Banner