Проучване относно оптимизацията на потреблението и колективните действия в сектора на отоплението и охлаждането и преглед на законовите и другите изисквания и предизвикателства (Доклад 2.3)

Докладът предоставя информация за състоянието на Колективните действия (КД), Общностите за възобновяема енергия (ОВЕ) и Гражданските енергийни общности (ГЕО). Описани са общо 19 действия за оптимизация на потреблението и 28 примера за колективни действия в държавите, участващи в REPLACE.

Оптимизацията на потреблението в сектора на отоплението и охлаждането е разнообразна в държавите на REPLACE. В Хърватия например се цели да се повлияе върху поведението на потребителите чрез различни тарифи за отопление; в България се използват фотоволтаици за производство на битова гореща вода в моментите на свръхпредлагане на електроенергия; в Австрия интелигентните измервателни уреди на мрежата за централно топлоснабдяване на жилищен комплекс със 133 жилища се използват за оптимизиране на потреблението при контрола на различните товари. В доклада са описани и други интересни концепции от останалите страни, участващи в проекта. 

По отношение на колективните действия, сред интересните инициативи може да се отбележат BENÖ (Биоенергия в Долна Австрия) в Австрия, където се обединяват различни умения за успешната работа на фермерските кооперативи, колективни действия по саниране в Австрия, Северна Македония и Сърбия, различни видове групови покупки, кооператив за възобновяема енергия, който реализира колективно отопление и друг кооператив, който инвестира в закупуването на водноелектрическа централа, намалявайки по този начин емисиите на СО2 с 4 000 т/г.

Докладът обхваща Австрия, Босна и Херцеговина, България, Германия, Испания, Северна Македония, Словения, Сърбия и Хърватия.

Докладът е на английски език.

Cookie Consent with Real Cookie Banner