Устойчиво отопление и охлаждане – пречки, решения и най-добри практики (Доклад 2.2)

Във фокуса на този доклад е законодателството, възпрепятстващо развитието на пазара на системи за отопление и охлаждане, използващи възобновяеми източници. Пречките, техните причини и последици са основните теми на този доклад.

Особено сложен е проблемът, свързан с многофамилните сгради, за които се прилагат законите за жилищното настаняване. Освен това споделянето на отговорностите в енергийния сектор може да затрудни вземането на решения на местно ниво. В тази връзка бе проучено дали има среда за развитие на пазара на енергийни услуги и дали и как се популяризира и подкрепя използването на възобновяемите източници. Други теми са конфликтът на интереси между собствениците на жилища и наемателите, пречките, които създават законите за наемите във връзка с вземането на решения и финансовите стимули.

Докладът обхваща Австрия, Босна и Херцеговина, България, Германия, Испания, Северна Македония, Словения, Сърбия и Хърватия.

Докладът е на английски език.

Cookie Consent with Real Cookie Banner