Планирате ли да инсталирате нова система за отопление или охлаждане, или да санирате сградата си? Най-добрите примери от практиката, събрани от REPLACE, ще Ви помогнат да направите най-добрия избор (Доклад D4.4)

Обикновено, когато се планира подмяна на старата система за отопление или охлаждане, или обновяване на сградната обвивка, възникват множество въпроси. REPLACE с готовност подава ръка: проектът представя 38 най-добри примера за успешно реализирани проекти, които са помогнали на собствениците да спестят енергия и пари, като по този начин са допринесли и за намаляването на щетите върху климата. 

Continue reading “Планирате ли да инсталирате нова система за отопление или охлаждане, или да санирате сградата си? Най-добрите примери от практиката, събрани от REPLACE, ще Ви помогнат да направите най-добрия избор (Доклад D4.4)”

Потенциал за подмяна на системите за отопление и охлаждане в регионите на REPLACE – статистически анализ и 3 сценария (Доклад D3.2)

По какъв начин отопляват и охлаждат сградите си хората в регионите на REPLACE? Какъв е потенциалът за преминаване към системи, които щадят климата, в бъдеще? Използвайки данни за определена базова година, партньорите по REPLACE разработиха три сценария, които описват ефекта от проекта, изразен в брой на подменените котли и домакинствата, които са заменили старите си неефективни системи с нови екологосъобразни решения, количество спестена енергия и намалени емисии на СО2 и големина на привлечените инвестиции. 

Трите сценария обхващат следните варианти: придържане към обичайното, оптимистичен и песимистичен сценарий. Сценариите, включени в доклад D3.2 се отнасят до целия проект, както и конкретно за десетте целеви региона от Западна, Централна и Югоизточна Европа.

REPLACE в едно видео

Измененията в климата са едно от най-големите предизвикателства пред съвременното общество. В същото време в Европа се консумира огромно количество енергия за отопление и охлаждане.

От видеото ще научите:

  • кое затруднява подмяната на системите за отопление и охлаждане,
  • каква е мисията на REPLACE и кои са целевите региони, в които се извършват дейностите по проекта,
  • как проектът може да Ви помогне да се топлите и охлаждате по устойчив начин,
  • и не на последно място – какви ще бъдат ползите от REPLACE за Вас, Вашия регион и климата въобще.

Можете да изберете субтитри на Вашия език от иконката за настройки.

Трета среща на партньорите в REPLACE – благодарност към консултативния съвет

Третата среща на консорциума по REPLACE се проведе на 9 и 10 декември 2020 г. Партньорите отново се събраха онлайн, вместо в Загреб, както бе планирано, но това не им попречи да представят и обсъдят нашироко инструментите и материалите, които предстои да бъдат завършени и предоставени на заинтересованите страни през 2021 г. Това са калкулаторът за смяна на отоплителната система, практически ръководства за потребители, инсталатори и инвеститори, както и добри примери от практиката в 9-те участващи държави.

Continue reading “Трета среща на партньорите в REPLACE – благодарност към консултативния съвет”

Матрици на отоплението препоръчват технологии за отопление, оползотворяващи ВИ, за различните като тип и качество сгради (Доклад 4.1)

Матриците на отоплението, описани в Доклад D4.1, дават първоначална информация за това кои системи за отопление, базирани на възобновяема енергия или централно топлоснабдяване са най-подходящи за дадена сграда. Матриците са адаптирани към спецификите на конкретния регион по отношение на структурните и екологичните условия, строителни стандарти и икономическа жизнеспособност. 

Continue reading “Матрици на отоплението препоръчват технологии за отопление, оползотворяващи ВИ, за различните като тип и качество сгради (Доклад 4.1)”

Нагласи и нужди на заинтересованите страни в пилотните региони (Доклад 3.1)

Какво е отношението на крайните потребители, инсталаторите и инвеститорите към отоплението и охлаждането от ВИ? Какви източници за информация използват? С какви пречки, проблеми и нужди свързват замяната на неефективните системи с екологосъобразни системи за отопление? Във всички участващи държави бяха проведени множество интервюта. Впоследствие бе съставен Доклад D3.1, който обобщава наученото по отношение нагласите и нуждите на заинтересованите страни, и дава основата на кампаниите на REPLACE.

Continue reading “Нагласи и нужди на заинтересованите страни в пилотните региони (Доклад 3.1)”

REPLACE тласка напред устойчивото отопление и охлаждане – скоро ще излезем с конкретни практически решения

REPLACE consortium meeting 16 September 2020

Кризата с COVID-19 затрудни живия контакт, особено международните срещи, но това не попречи на дейностите по проекта REPLACE да напреднат. Виртуалната среща на консорциума по проекта на 16 септември 2020 г. потвърди, че съвсем скоро ще бъдат готови някои от инструментите в помощ на практическите дейности по смяната на отоплителните системи на потребителите, посредниците и инвеститорите:

Continue reading “REPLACE тласка напред устойчивото отопление и охлаждане – скоро ще излезем с конкретни практически решения”

Обмяна на опит от предишни кампании за подмяна на отоплението и охлаждането и тяхното включване в програми на политиката, SWOT анализ на мерките на политиката (Доклад 2.4)

Докладът включва задълбочен преглед на вече свършената работа на национално и местно ниво по подмяна на неефективните системи за отопление и охлаждане. Той обхваща 22 кампании за популяризиране на ефективно оборудване за отопление и охлаждане в държавите и регионите на REPLACE, както и 5 допълнителни кампании в други региони.

Continue reading “Обмяна на опит от предишни кампании за подмяна на отоплението и охлаждането и тяхното включване в програми на политиката, SWOT анализ на мерките на политиката (Доклад 2.4)”

Проучване относно оптимизацията на потреблението и колективните действия в сектора на отоплението и охлаждането и преглед на законовите и другите изисквания и предизвикателства (Доклад 2.3)

Докладът предоставя информация за състоянието на Колективните действия (КД), Общностите за възобновяема енергия (ОВЕ) и Гражданските енергийни общности (ГЕО). Описани са общо 19 действия за оптимизация на потреблението и 28 примера за колективни действия в държавите, участващи в REPLACE.

Continue reading “Проучване относно оптимизацията на потреблението и колективните действия в сектора на отоплението и охлаждането и преглед на законовите и другите изисквания и предизвикателства (Доклад 2.3)”

Устойчиво отопление и охлаждане – пречки, решения и най-добри практики (Доклад 2.2)

Във фокуса на този доклад е законодателството, възпрепятстващо развитието на пазара на системи за отопление и охлаждане, използващи възобновяеми източници. Пречките, техните причини и последици са основните теми на този доклад.

Особено сложен е проблемът, свързан с многофамилните сгради, за които се прилагат законите за жилищното настаняване. Освен това споделянето на отговорностите в енергийния сектор може да затрудни вземането на решения на местно ниво. В тази връзка бе проучено дали има среда за развитие на пазара на енергийни услуги и дали и как се популяризира и подкрепя използването на възобновяемите източници. Други теми са конфликтът на интереси между собствениците на жилища и наемателите, пречките, които създават законите за наемите във връзка с вземането на решения и финансовите стимули.

Докладът обхваща Австрия, Босна и Херцеговина, България, Германия, Испания, Северна Македония, Словения, Сърбия и Хърватия.

Докладът е на английски език.