Калкулатор на отоплителната система REPLACE – уебинар през юни 2021 г.

Калкулаторът на REPLACE ще бъде на разположение на 9 езика, включително български. Крайните потребители, инсталаторите (посредниците) и инвеститорите ще могат да оценяват предварително дейностите си по подмяна на отоплението със системи на ВИ в съществуващи сгради. Калкулаторът е замислен и като своеобразен бял етикет – инсталаторите, доставчиците и други заинтересовани лица ще могат да поставят калкулатора на интернет страниците си и да го използват за целите на бизнеса си.

Последните детайли по инструмента бяха уточнени от международния екип на REPLACE на уебинар на 15 юни. Австрийската енергийна агенция представи функционалностите и характеристиките му, като стана ясно, че калкулаторът позволява да се извършват калкулации не само за еднофамилни къщи, но и за сгради с апартаменти до 1,500 m². Осигурен е лесен за използване режим за крайни потребители, който се допълва от задълбочен експертен режим, а резултатите се показват графично по четири различни начина.

Continue reading “Калкулатор на отоплителната система REPLACE – уебинар през юни 2021 г.”

Старт на същинските дейности на REPLACE – среща на консорциума през април 2021 г.

Срещата на консорциума по REPLACE през април показа, че интензивната подготвителна работа е завършила и вече може да се даде старт на дейностите за устойчиво отопление и охлаждане в 10 европейски региона!

Събрани, описани и готови за използване Примери за най-добри практики представят на заинтересованите страни какви решения по отношение на отоплението и охлаждането от ВИ вече са приложени успешно от домакинства в целевите региони.

Описание на технологиите за отопление и охлаждане с ВИ също е на разположение на крайните потребители, а специално Ръководство разяснява на специалистите предимствата на устойчивите системи, преглежда предлаганите на пазара системи за отопление и охлаждане на ВИ и дава отговори на често задавани въпроси. Всеки момент ще бъдат готови и матриците на отоплението, както и калкулаторът на REPLACE. От юли нататък хората ще могат да се „консултират“ с онлайн инструментите за това, коя устойчива система е най-подходяща за тяхната сграда, какви икономии на емисии на СО2 могат да очакват и какви разходи включва подмяната на отоплението. 

Continue reading “Старт на същинските дейности на REPLACE – среща на консорциума през април 2021 г.”

Планирате ли да инсталирате нова система за отопление или охлаждане, или да санирате сградата си? Най-добрите примери от практиката, събрани от REPLACE, ще Ви помогнат да направите най-добрия избор (Доклад D4.4)

Обикновено, когато се планира подмяна на старата система за отопление или охлаждане, или обновяване на сградната обвивка, възникват множество въпроси. REPLACE с готовност подава ръка: проектът представя 38 най-добри примера за успешно реализирани проекти, които са помогнали на собствениците да спестят енергия и пари, като по този начин са допринесли и за намаляването на щетите върху климата. 

Continue reading “Планирате ли да инсталирате нова система за отопление или охлаждане, или да санирате сградата си? Най-добрите примери от практиката, събрани от REPLACE, ще Ви помогнат да направите най-добрия избор (Доклад D4.4)”

Потенциал за подмяна на системите за отопление и охлаждане в регионите на REPLACE – статистически анализ и 3 сценария (Доклад D3.2)

По какъв начин отопляват и охлаждат сградите си хората в регионите на REPLACE? Какъв е потенциалът за преминаване към системи, които щадят климата, в бъдеще? Използвайки данни за определена базова година, партньорите по REPLACE разработиха три сценария, които описват ефекта от проекта, изразен в брой на подменените котли и домакинствата, които са заменили старите си неефективни системи с нови екологосъобразни решения, количество спестена енергия и намалени емисии на СО2 и големина на привлечените инвестиции. 

Трите сценария обхващат следните варианти: придържане към обичайното, оптимистичен и песимистичен сценарий. Сценариите, включени в доклад D3.2 се отнасят до целия проект, както и конкретно за десетте целеви региона от Западна, Централна и Югоизточна Европа.

REPLACE в едно видео

Измененията в климата са едно от най-големите предизвикателства пред съвременното общество. В същото време в Европа се консумира огромно количество енергия за отопление и охлаждане.

От видеото ще научите:

  • кое затруднява подмяната на системите за отопление и охлаждане,
  • каква е мисията на REPLACE и кои са целевите региони, в които се извършват дейностите по проекта,
  • как проектът може да Ви помогне да се топлите и охлаждате по устойчив начин,
  • и не на последно място – какви ще бъдат ползите от REPLACE за Вас, Вашия регион и климата въобще.

Можете да изберете субтитри на Вашия език от иконката за настройки.

Трета среща на партньорите в REPLACE – благодарност към консултативния съвет

Третата среща на консорциума по REPLACE се проведе на 9 и 10 декември 2020 г. Партньорите отново се събраха онлайн, вместо в Загреб, както бе планирано, но това не им попречи да представят и обсъдят нашироко инструментите и материалите, които предстои да бъдат завършени и предоставени на заинтересованите страни през 2021 г. Това са калкулаторът за смяна на отоплителната система, практически ръководства за потребители, инсталатори и инвеститори, както и добри примери от практиката в 9-те участващи държави.

Continue reading “Трета среща на партньорите в REPLACE – благодарност към консултативния съвет”

Матрици на отоплението препоръчват технологии за отопление, оползотворяващи ВИ, за различните като тип и качество сгради (Доклад 4.1)

Матриците на отоплението, описани в Доклад D4.1, дават първоначална информация за това кои системи за отопление, базирани на възобновяема енергия или централно топлоснабдяване са най-подходящи за дадена сграда. Матриците са адаптирани към спецификите на конкретния регион по отношение на структурните и екологичните условия, строителни стандарти и икономическа жизнеспособност. 

Continue reading “Матрици на отоплението препоръчват технологии за отопление, оползотворяващи ВИ, за различните като тип и качество сгради (Доклад 4.1)”

Нагласи и нужди на заинтересованите страни в пилотните региони (Доклад 3.1)

Какво е отношението на крайните потребители, инсталаторите и инвеститорите към отоплението и охлаждането от ВИ? Какви източници за информация използват? С какви пречки, проблеми и нужди свързват замяната на неефективните системи с екологосъобразни системи за отопление? Във всички участващи държави бяха проведени множество интервюта. Впоследствие бе съставен Доклад D3.1, който обобщава наученото по отношение нагласите и нуждите на заинтересованите страни, и дава основата на кампаниите на REPLACE.

Continue reading “Нагласи и нужди на заинтересованите страни в пилотните региони (Доклад 3.1)”

REPLACE тласка напред устойчивото отопление и охлаждане – скоро ще излезем с конкретни практически решения

REPLACE consortium meeting 16 September 2020

Кризата с COVID-19 затрудни живия контакт, особено международните срещи, но това не попречи на дейностите по проекта REPLACE да напреднат. Виртуалната среща на консорциума по проекта на 16 септември 2020 г. потвърди, че съвсем скоро ще бъдат готови някои от инструментите в помощ на практическите дейности по смяната на отоплителните системи на потребителите, посредниците и инвеститорите:

Continue reading “REPLACE тласка напред устойчивото отопление и охлаждане – скоро ще излезем с конкретни практически решения”

Обмяна на опит от предишни кампании за подмяна на отоплението и охлаждането и тяхното включване в програми на политиката, SWOT анализ на мерките на политиката (Доклад 2.4)

Докладът включва задълбочен преглед на вече свършената работа на национално и местно ниво по подмяна на неефективните системи за отопление и охлаждане. Той обхваща 22 кампании за популяризиране на ефективно оборудване за отопление и охлаждане в държавите и регионите на REPLACE, както и 5 допълнителни кампании в други региони.

Continue reading “Обмяна на опит от предишни кампании за подмяна на отоплението и охлаждането и тяхното включване в програми на политиката, SWOT анализ на мерките на политиката (Доклад 2.4)”