Обмяна на опит от предишни кампании за подмяна на отоплението и охлаждането и тяхното включване в програми на политиката, SWOT анализ на мерките на политиката (Доклад 2.4)

Докладът включва задълбочен преглед на вече свършената работа на национално и местно ниво по подмяна на неефективните системи за отопление и охлаждане. Той обхваща 22 кампании за популяризиране на ефективно оборудване за отопление и охлаждане в държавите и регионите на REPLACE, както и 5 допълнителни кампании в други региони.

Continue reading “Обмяна на опит от предишни кампании за подмяна на отоплението и охлаждането и тяхното включване в програми на политиката, SWOT анализ на мерките на политиката (Доклад 2.4)”

Проучване относно оптимизацията на потреблението и колективните действия в сектора на отоплението и охлаждането и преглед на законовите и другите изисквания и предизвикателства (Доклад 2.3)

Докладът предоставя информация за състоянието на Колективните действия (КД), Общностите за възобновяема енергия (ОВЕ) и Гражданските енергийни общности (ГЕО). Описани са общо 19 действия за оптимизация на потреблението и 28 примера за колективни действия в държавите, участващи в REPLACE.

Continue reading “Проучване относно оптимизацията на потреблението и колективните действия в сектора на отоплението и охлаждането и преглед на законовите и другите изисквания и предизвикателства (Доклад 2.3)”

Устойчиво отопление и охлаждане – пречки, решения и най-добри практики (Доклад 2.2)

Във фокуса на този доклад е законодателството, възпрепятстващо развитието на пазара на системи за отопление и охлаждане, използващи възобновяеми източници. Пречките, техните причини и последици са основните теми на този доклад.

Особено сложен е проблемът, свързан с многофамилните сгради, за които се прилагат законите за жилищното настаняване. Освен това споделянето на отговорностите в енергийния сектор може да затрудни вземането на решения на местно ниво. В тази връзка бе проучено дали има среда за развитие на пазара на енергийни услуги и дали и как се популяризира и подкрепя използването на възобновяемите източници. Други теми са конфликтът на интереси между собствениците на жилища и наемателите, пречките, които създават законите за наемите във връзка с вземането на решения и финансовите стимули.

Докладът обхваща Австрия, Босна и Херцеговина, България, Германия, Испания, Северна Македония, Словения, Сърбия и Хърватия.

Докладът е на английски език.

Оценка на рамковите условия на политиката и обзор на устойчивото отопление и охлаждане в избрани европейски региони (Доклад 2.1)

Докладът за рамковите условия представя преглед на стратегиите, мерките и инструментите на политиката по отношение на оборудването за отопление и охлаждане. Определени са основните двигатели и пречки пред подмяната на оборудването, описани са успешни проекти/инструменти във всеки регион, участващ в проекта, които би могло да се заимстват и приложат и в други региони. В доклада също така са посочени пет важни предизвикателства пред подмяната на системите за отопление и охлаждане: сред тях – по-добра осведоменост на крайните потребители за взимане на информирани решения, нормативни разпоредби, осигуряващи ясен хоризонт за планиране и срокове за преминаване от изкопаеми горива към по-екологични алтернативи и ефективни отоплителни системи.

Докладът обхваща Австрия, Босна и Херцеговина, България, Германия, Испания, Словения, Северна Македония, Сърбия и Хърватия.

Докладът е на английски език.

Втора среща на проекта REPLACE – виртуална и ползотворна

REPLACE CM2

Втората среща на консорциума на проекта REPLACE се състоя на 19 и 20 май 2020 г. Тя трябваше да се проведе в Баварския Оберланд, Германия, който е партньор в проекта, но кризата с Covid19 наложи провеждането ѝ във виртуална среда. Освен 12-имата партньори, към екипа се включиха и трима членове на консултативния съвет:

Continue reading “Втора среща на проекта REPLACE – виртуална и ползотворна”

REPLACE: официален старт във Виена

Дванадесет организации от 10 региона в Европа се събраха през ноември 2019 г. във Виена, за да дадат официален старт на проекта REPLACE. Целта, която ги обединява, е смяна на системите за отопление и охлаждане с по-ефективни и екологосъобразни алтернативи.