REPLACE в едно видео

Измененията в климата са едно от най-големите предизвикателства пред съвременното общество. В същото време в Европа се консумира огромно количество енергия за отопление и охлаждане.

От видеото ще научите:

  • кое затруднява подмяната на системите за отопление и охлаждане,
  • каква е мисията на REPLACE и кои са целевите региони, в които се извършват дейностите по проекта,
  • как проектът може да Ви помогне да се топлите и охлаждате по устойчив начин,
  • и не на последно място – какви ще бъдат ползите от REPLACE за Вас, Вашия регион и климата въобще.

Можете да изберете субтитри на Вашия език от иконката за настройки.

Трета среща на партньорите в REPLACE – благодарност към консултативния съвет

Третата среща на консорциума по REPLACE се проведе на 9 и 10 декември 2020 г. Партньорите отново се събраха онлайн, вместо в Загреб, както бе планирано, но това не им попречи да представят и обсъдят нашироко инструментите и материалите, които предстои да бъдат завършени и предоставени на заинтересованите страни през 2021 г. Това са калкулаторът за смяна на отоплителната система, практически ръководства за потребители, инсталатори и инвеститори, както и добри примери от практиката в 9-те участващи държави.

Continue reading “Трета среща на партньорите в REPLACE – благодарност към консултативния съвет”

Матрици на отоплението препоръчват технологии за отопление, оползотворяващи ВИ, за различните като тип и качество сгради (Доклад 4.1)

Матриците на отоплението, описани в Доклад D4.1, дават първоначална информация за това кои системи за отопление, базирани на възобновяема енергия или централно топлоснабдяване са най-подходящи за дадена сграда. Матриците са адаптирани към спецификите на конкретния регион по отношение на структурните и екологичните условия, строителни стандарти и икономическа жизнеспособност. 

Continue reading “Матрици на отоплението препоръчват технологии за отопление, оползотворяващи ВИ, за различните като тип и качество сгради (Доклад 4.1)”

Нагласи и нужди на заинтересованите страни в пилотните региони (Доклад 3.1)

Какво е отношението на крайните потребители, инсталаторите и инвеститорите към отоплението и охлаждането от ВИ? Какви източници за информация използват? С какви пречки, проблеми и нужди свързват замяната на неефективните системи с екологосъобразни системи за отопление? Във всички участващи държави бяха проведени множество интервюта. Впоследствие бе съставен Доклад D3.1, който обобщава наученото по отношение нагласите и нуждите на заинтересованите страни, и дава основата на кампаниите на REPLACE.

Continue reading “Нагласи и нужди на заинтересованите страни в пилотните региони (Доклад 3.1)”

REPLACE тласка напред устойчивото отопление и охлаждане – скоро ще излезем с конкретни практически решения

REPLACE consortium meeting 16 September 2020

Кризата с COVID-19 затрудни живия контакт, особено международните срещи, но това не попречи на дейностите по проекта REPLACE да напреднат. Виртуалната среща на консорциума по проекта на 16 септември 2020 г. потвърди, че съвсем скоро ще бъдат готови някои от инструментите в помощ на практическите дейности по смяната на отоплителните системи на потребителите, посредниците и инвеститорите:

Continue reading “REPLACE тласка напред устойчивото отопление и охлаждане – скоро ще излезем с конкретни практически решения”

Обмяна на опит от предишни кампании за подмяна на отоплението и охлаждането и тяхното включване в програми на политиката, SWOT анализ на мерките на политиката (Доклад 2.4)

Докладът включва задълбочен преглед на вече свършената работа на национално и местно ниво по подмяна на неефективните системи за отопление и охлаждане. Той обхваща 22 кампании за популяризиране на ефективно оборудване за отопление и охлаждане в държавите и регионите на REPLACE, както и 5 допълнителни кампании в други региони.

Continue reading “Обмяна на опит от предишни кампании за подмяна на отоплението и охлаждането и тяхното включване в програми на политиката, SWOT анализ на мерките на политиката (Доклад 2.4)”

Проучване относно оптимизацията на потреблението и колективните действия в сектора на отоплението и охлаждането и преглед на законовите и другите изисквания и предизвикателства (Доклад 2.3)

Докладът предоставя информация за състоянието на Колективните действия (КД), Общностите за възобновяема енергия (ОВЕ) и Гражданските енергийни общности (ГЕО). Описани са общо 19 действия за оптимизация на потреблението и 28 примера за колективни действия в държавите, участващи в REPLACE.

Continue reading “Проучване относно оптимизацията на потреблението и колективните действия в сектора на отоплението и охлаждането и преглед на законовите и другите изисквания и предизвикателства (Доклад 2.3)”

Устойчиво отопление и охлаждане – пречки, решения и най-добри практики (Доклад 2.2)

Във фокуса на този доклад е законодателството, възпрепятстващо развитието на пазара на системи за отопление и охлаждане, използващи възобновяеми източници. Пречките, техните причини и последици са основните теми на този доклад.

Особено сложен е проблемът, свързан с многофамилните сгради, за които се прилагат законите за жилищното настаняване. Освен това споделянето на отговорностите в енергийния сектор може да затрудни вземането на решения на местно ниво. В тази връзка бе проучено дали има среда за развитие на пазара на енергийни услуги и дали и как се популяризира и подкрепя използването на възобновяемите източници. Други теми са конфликтът на интереси между собствениците на жилища и наемателите, пречките, които създават законите за наемите във връзка с вземането на решения и финансовите стимули.

Докладът обхваща Австрия, Босна и Херцеговина, България, Германия, Испания, Северна Македония, Словения, Сърбия и Хърватия.

Докладът е на английски език.

Оценка на рамковите условия на политиката и обзор на устойчивото отопление и охлаждане в избрани европейски региони (Доклад 2.1)

Докладът за рамковите условия представя преглед на стратегиите, мерките и инструментите на политиката по отношение на оборудването за отопление и охлаждане. Определени са основните двигатели и пречки пред подмяната на оборудването, описани са успешни проекти/инструменти във всеки регион, участващ в проекта, които би могло да се заимстват и приложат и в други региони. В доклада също така са посочени пет важни предизвикателства пред подмяната на системите за отопление и охлаждане: сред тях – по-добра осведоменост на крайните потребители за взимане на информирани решения, нормативни разпоредби, осигуряващи ясен хоризонт за планиране и срокове за преминаване от изкопаеми горива към по-екологични алтернативи и ефективни отоплителни системи.

Докладът обхваща Австрия, Босна и Херцеговина, България, Германия, Испания, Словения, Северна Македония, Сърбия и Хърватия.

Докладът е на английски език.

Втора среща на проекта REPLACE – виртуална и ползотворна

REPLACE CM2

Втората среща на консорциума на проекта REPLACE се състоя на 19 и 20 май 2020 г. Тя трябваше да се проведе в Баварския Оберланд, Германия, който е партньор в проекта, но кризата с Covid19 наложи провеждането ѝ във виртуална среда. Освен 12-имата партньори, към екипа се включиха и трима членове на консултативния съвет:

Continue reading “Втора среща на проекта REPLACE – виртуална и ползотворна”