REPLACE моменти во Бугарија – Од стари котли на јаглен до ефикасни технологии за греење – два практични примери за тоа како REPLACE калкулаторот за замена на системи за греење им помага на домаќинствата во Бугарија да планираат инсталирање на нов систем за греење

Во регионот Родопи во Бугарија, REPLACE калкулаторот за замена на системи на греење обезбедува важна поддршка за домаќинствата да ја изберат најдобрата технологија за греење за нивниот дом. Заедно со двете домаќинства кои се дел од примерите, партнерот во проектот REPLACE, BSERC, дозна за технологиите што одговараат на зградите, за оперативните трошоци, времето на враќање и заштедата во пари и CO2.

Куќата од 55m2 во Брацигово пред замена на ситемот за греење

Првото домаќинство за кое е изготвено упатство за планирање, се наоѓа во Брацигово. Станува збор за мала куќа (55m2), која моментално користи 8m3 огревно дрво и 0,5m3 јаглен за греење преку индивидуални печки. Калкулаторот покажа дека најдобрата опција е да се префрлат на котел за огревно дрво со внатрешен систем за греење. За новото решение би била потребна инвестиција од околу 2.500 евра, но поради високата ефикасност, оперативните трошоци би биле намалени за 41%, а отплатата би била околу 10 години. Помалата потрошувачка на огревно дрво, исто така, ќе резултира со полесна услуга и помали емисии на јаглерод. Исто така, би се оствариле и дополнителни финансиски заштеди, откако домаќинствата ќе бидат вклучени во системот за тргување со емисии на ЕУ ETS 2.

Второто домаќинство е поголема куќа (168 m²), исто така лоцирана во Брацигово. Се загрева на стар котел на огревно дрво и јаглен, со вкупна енергетска содржина еквивалентна на 9,85 m3 огревно дрво. За оваа куќа, најперспективното решение според калкулаторот REPLACE е да се префрли на нов и поефикасен котел за огревно дрво, што ќе резултира со годишна заштеда на оперативните трошоци од 270 евра и период на враќање помал од 10 години. Дополнителни придобивки се помалите барања за сервисирање и складирање и намалување на CO2 емисиите за 80%.
Друго решение е да се префрлат на топлинска пумпа воздух-вода. Сепак, и покрај годишните заштеди на оперативните трошоци од 263 евра (37%), топлинската пумпа нема да се исплати во рамките на нејзиниот технички век, поради високите инвестициски трошоци (11.300 евра). Како и да е, ова решение е сепак вредно за да се размисли да се имплементира поради други придобивки – автоматизација, без потреби за транспорт и складирање гориво и намалување на CO2 емисиите.

Куќата од 168m2 во Брацигово пред замена на системот за греење
Cookie Consent with Real Cookie Banner