REPLACE Matrice grijanja

Pri zamjeni neefikasnih sistema grijanja, REPLACE Matrice grijanja pružaju početni pregled: one pokazuju koji tip sistema grijanja zasnovana na obnovljivim izvorima energije ili priključku na daljinsko grijanje je najprikladniji za vaše objekte individualnog ili kolektivnog stanovanja.