Акценти на REPLACE в Испания: Подмяната на старите котли спестява още повече емисии на СО2 и пари – успешно обновяване на отоплителните системи в Кастилия и Леон, Централна и Северна ИспанияАкценти на REPLACE в Испания:

Испанските партньори в REPLACE – EREN и Escan насърчават използването на биомаса в сградите и домовете с цел да се заменят изкопаемите горива с възобновяема енергия. И, за да се спестят по този начин особено големи количества емисии на СО2 и да се подпомогне постигането на климатична неутралност на Европа до 2050 г., партньорите в REPLACE се фокусираха върху един особено благодатен регион на Испания.

В резултат от съвместната работа на членовете на работната група, създадена в рамките на проекта REPLACE, в област Кастилия и Леон в Централна и Северна Испания се инсталират екологосъобразни системи, оползотворяващи биомаса. Тук те се използват главно в сгради в села и средни по големина градове, в които нуждите от отопление са по-високи от средните за страната, поради по-дългите зими.

По този начин замяната на дизеловите или газовите системи с биомаса значително намалява потреблението на енергия, емисиите на СО2 и разходите на ползвателите на тези сгради. В сравнение със заменените стари дизелови котли, системите за отопление и битова гореща вода на биомаса постигат икономия не само на енергия, но и на средства, като в случая с пелетите тя възлиза на 60%, а при дървесния чипс – близо 80%. Като се има предвид настоящата енергийна криза и високите цени на енергията, причинени от руската агресия в Украйна, сроковете за изплащане са по-кратки.

След като преминат успешно тест за верифициране, котлите и домовете получават етикет на REPLACE за 100% отопление от ВИ, който се поставя на котела и пред домовете. Този етикет има за цел да подпомогне промяната на мисленето на останалите съседи и посетители, след като разберат по-добре реалните ползи от подмяната на отоплителните системи, използващи изкопаеми горива.

Escan подкрепя EREN в наблюдението на целия процес и вгражда специфични етикети на сградите и абонатните станции, които отговарят на целите за ефективност и ниско замърсяване. Последните инспекции бяха насочени към две инсталации с мощност 120 kW, отопляващи сградите на кметството и музея в град Ел Тиембло, както и към инсталация с два агрегатни котела от по 150 kW, захранващи пет сгради. В Саламанка етикетът на REPLACE за 100% отопление с ВИ бе присъден на два котела от по 200 kW, захранващи домакинства в централната градска част.

https://escansa.es/en/the-european-project-replace-meets-objectives/ .

Cookie Consent with Real Cookie Banner