Заедно постигаме повече – съвместни дейности по проекта REPLACE

Съвместните дейности могат да направят прехода към устойчиво отопление по-достъпен, да доведат до по-ефективни технически резултати и да дадат тласък на екологосъобразното отопление и охлаждане. На 6 април 2022 г. партньорите по REPLACE се срещнаха онлайн, за да представят инициативите в пилотните региони на проекта. 

Австрийската енергийна агенция инициира в Австрия обслужване на едно гише, което ще започне да функционира през м. май и ще предлага подмяна на отоплителни системи в рамките на цялостен пакет от услуги. Пакетът включва продуктово неутрален, независим и безплатен съвет, демонтаж на старата отоплителна система, монтаж и настройка на новата система. Включени са и кампания за отказ от използването на нафта и газ, информационни вечери за крайни клиенти и помощ при финансирането.

В Босна и Херцеговина ENOVA организира съвместна покупка на пелети в община Илияш. За целта най-напред ще бъде проведена среща на представители на местните общности, местни продавачи на пелети и екипа на проекта, на която ще се договорят най-добри условия за изпълнението на тази дейност.

Съвместно закупуване на възобновяеми горива се планира и в България и Испания. В България ЧИЕЦ организира съвместно закупуване на пелети, което ще осигури по-добри цени за крайните клиенти. В Испания целта на EREN и ESCAN е да обединят заинтересованите страни, използващи логистични производствени центрове, като по този начин ще улеснят постигането на по-благоприятни цени за съвместни малки обединения на доставчици. В крайна сметка полза от това сътрудничество ще имат и клиентите, и доставчиците.

Институтът Хрвойе Пожар планира да се свърже с потребителите и да ги насърчи да участват в обществена поръчка за енергийно обновяване на сградите, която скоро предстои да бъде обявена в Приморско-горанската жупания в Хърватия. Ако има интерес от по-голяма група потребители, EIHP ще се свърже с производител на пелети, за да договори отстъпка за по-големи количества, така че групата да направи колективна покупка. 

В Германия фокусът е върху топлофикационните мрежи. В региона на Горна Бавария заинтересованите страни, желаещи да се отопляват с климатично-неутрални топлофикационни системи, обслужващи няколко сгради, бяха консултирани по време на информационна среща. В хода на изпълнението заинтересованите страни също могат да получат подкрепа, например при определянето на цената на топлинната енергия, избора на формата на компанията или финансова консултация.

SDEWES провежда предпроектно проучване на съществуващи сгради в Северна Македония. Проучването ще оцени икономическата целесъобразност на колективно закупуване на инвенторни термопомпи и фотоволтаици от група собственици на апартаменти. Същевременно се планира групата да функционира като енергийна общност, която разпределя вътрешно произведената електроенергия. 

В Словения Институтът “Йожеф Стефан” организира съвместно закупуване на оборудване за отопление и охлаждане от възобновяеми източници. То е част от кампания за отказване от мазута, в рамките на която крайните потребители научават повече за отоплението и охлаждането от възобновяеми източници. Отговорилите успешно на въпросника, разпространен след разяснителната кампания, могат да получат ваучер за замяна на мазутния си котел с термопомпа. Освен това резултатите от проекта REPLACE ще бъдат качени на националния портал, посветен на “енергийната ефективност в домакинствата”. Основните инструменти на проекта, като калкулатора на REPLACE, ще бъдат включени в националната покана за кандидатстване за субсидии.

Многобройни са инициативите, които могат да се заимстват от други региони и по този начин да се ускори европейският преход към устойчиво отопление…

Cookie Consent with Real Cookie Banner