Обобщение на резултатите от проекта REPLACE, преглед на националните кампании и препоръки към политиката

В продължение на три години и половина – от ноември 2019 г. до април 2023 г., проектът REPLACE подкрепяше домакинствата, инсталаторите, политиците и инвеститорите от 9 европейски региона в подмяната на остарелите и неефективни системи за отопление и охлаждане с екологосъобразни алтернативи. В края на проекта бяха изготвени три доклада, които обобщават постигнатите резултати и могат да послужат за вдъхновение на всеки, имащ интерес към системите за отопление и охлаждане, оползотворяващи възобновяеми енергийни източници. Докладите са налични на английски език.

Поддържане на топлината във време на криза – обобщение на резултатите от проекта REPLACE представя в сбит и графичен вид резултатите от проекта. Той описва сътрудничеството с местните работни групи по планирането на кампаниите и рамковите условия за прехода в областта на отоплението и охлаждането в пилотните региони на REPLACE. Докладът съдържа преглед на кампаниите и на основните резултати от проекта – от спестените емисии на СО2 до привлечените инвестиции в енергия от възобновяеми източници (ВИ). Той представя също така разработените по проекта инструменти в помощ на домакинствата и професионалистите, а именно калкулатора за сравняване на отоплителните системи, практическите наръчници, добрите примери от практиката в регионите на REPLACE и 12 препоръки за политиката.

Преглед на дейностите и кампаниите за подмяна на котли и печки в девет пилотни региона поглежда по-надълбоко в кампаниите, провели се в осемте държави от Западна, Централна и Югоизточна Европа. Всички дейности имаха за цел да дадат тласък на използването на възобновяеми енергийни източници за отопление и охлаждане и да повишат информираността на населението относно енергийно-ефективното отопление. Сред инициативите имаше етикетиране на котли и къщи, изцяло отоплявани с възобновяеми енергийни източници, създаване на общински информационни центрове и посещения на къщи, които могат да служат като еталон в областта на подмяната на системите за отопление и охлаждане, съдействие за осигуряване на мобилни отоплителни системи при възникване на аварии, сътрудничество с монтажници и изпълнители и реализиране на колективни действия за популяризиране на системите за отопление и охлаждане с ВИ. Освен това всички предприети дейности имаха за цел да решат въпроси, свързани с финансирането и достъпността, и предоставиха информация чрез уебинари, информационни вечери и цялостни пакети от услуги за подмяна на отоплителни системи.

Заключения на REPLACE за създателите на политики – подмяна на отоплителни системи във времена на кризи представя мненията на редица европейски специалисти в областта на възобновяемите енергийни източници и системите за отопление и охлаждане с ВИ. Дванадесет въпроса очакват политическо решение за спешни действия за насърчаване и ускоряване на прехода в сектора на отоплението. Освен препоръките за последващи действия, основаващи се на анализ на опита от девет различни пазара (два от тях извън Европейския съюз), в доклада са представени и иновативни идеи, разработени по REPLACE, в подкрепа на декарбонизирането на отоплението и охлаждането в Европа.  

Cookie Consent with Real Cookie Banner