Планирате ли да инсталирате нова система за отопление или охлаждане, или да санирате сградата си? Най-добрите примери от практиката, събрани от REPLACE, ще Ви помогнат да направите най-добрия избор (Доклад D4.4)

Обикновено, когато се планира подмяна на старата система за отопление или охлаждане, или обновяване на сградната обвивка, възникват множество въпроси. REPLACE с готовност подава ръка: проектът представя 38 най-добри примера за успешно реализирани проекти, които са помогнали на собствениците да спестят енергия и пари, като по този начин са допринесли и за намаляването на щетите върху климата. 

Мерките, изпълнени от отделни домакинства, включват полагане на топлоизолация, подмяна на отопление, използващо мазут, въглища или природен газ, с екологосъобразни термопомпи, пелети или слънчеви панели. Тези, които планират изпълнение на по-мащабни проекти, също би могло да намерят мотивация и отговори сред примерите на REPLACE – например за сградно обновяване на жилищен квартал, използване на мобилен отоплителен контейнер при преминаване към възобновяеми енергийни източници, инсталиране на топлофикационна мрежа, използваща биомаса, в селски район и др.

Примерите описват накратко технологиите, които хората са избрали, затрудненията, които са срещнали по време на инсталирането, нещата, които са се получили най-добре, ползите, които им е донесла новата система. В края на всеки пример е поместена таблица, която съдържа най-важните данни за изпълнените мерки – инсталирана мощност, първоначална инвестиция, използвани схеми за субсидиране и пр.

С всичките 38 примера можете да се запознаете от английската версия на Доклада D4.4.

За всеки от десетте целеви региона на REPLACE, са подбрани и преведени на съответния език тези примери, които в най-голяма степен отговарят и са лесно приложими в съответния регион.

Cookie Consent with Real Cookie Banner