Потенцијал за замена во регионите на проектот REPLACE – статистички инвентар и 3 сценарија – Извештај D3.2

Како луѓето во регионите на проектот REPLACE ги загреваат и ладат своите домови денес? И, каков потенцијал за климатски прифатливи замени на системи за греење постои во иднина? Врз основа на достапните податоци за основната година, тимот на REPLACE разви три сценарија што го опишуваат влијанието на проектот REPLACE со вклучено намалување на емисии и ниво на инвестиции во бројот на котли и домови кои ги заменуваат старите неефикасни системи со нови одржливи, како и заштеда на енергија и јаглерод диоксид.  

Трите сценарија опфаќаат ‘business as usual’, оптимистичко и песимистичко REPLACE сценарио. Сценаријата во извештајот D3.2 се однесуваат на целокупниот проект, како и на десетте целни региони од Западна, Централна и Југоисточна Европа.

Cookie Consent with Real Cookie Banner