REPLACE – Ефективно, достъпно и чисто отопление и охлаждане за европейските потребители

Solarthermie Montage Copyright Austria Solar - Sonnenkraft © Austria Solar/Sonnenkraft

Отоплението и охлаждането съставляват 50% от крайното енергийно потребление в Европа. Ето защо намаляването на потреблението и увеличаването дела на възобновяемите източници в този сектор е от първостепенно значение.

Фактът, че 80 млн. от 120-те милиона инсталирани отоплителни системи в Европа понастоящем постигат енергиен клас C или D, мотивира потребителите да заменят тези системи, колкото е възможно по-скоро, с по-ефективни и екологосъобразни алтернативи.
© Ricardo Arce/Unsplash

Финансираният от програма Хоризонт 2020 на ЕС проект REPLACE се стреми да подкрепи постигането на европейските цели в областта на енергетиката, климата, околната среда, икономиката и обществото за 2030 и 2050 г. като стимулира постепенната замяна на старите неефективни системи за отопление и охлаждане. Проектът е насочен по-специално към потребителите, инвеститорите/собствениците, инсталаторите, коминочистачите и консултантите, помагайки им да взимат информирани решения.

Всички дейности, предложени от REPLACE, имат за цел да информират и мотивират крайните потребители да заменят старите си неефективни уреди за отопление и охлаждане с по-модерни, екологосъобразни алтернативи, водещи до финансови икономии, подобрен вътрешен климат, комфорт, и експлоатационна надеждност. Смяната на уредите също повишава стойността на недвижимата собственост.
© photos-hobby/Unsplash

Специфичните цели на проекта REPLACE са да се

  • проучат пазарите на отопление и нагласите и нуждите на крайните потребители, инсталаторите, коминочистачите, енергийните консултанти и инвеститорите,
  • определят и намалят пречките пред пазара и да се насърчи създаването на благоприятна среда и предлагането на по-качествени и надеждни услуги,
  • подобрят рамковите условия, планирането и сигурността на инвестициите,
  • информират по-добре заинтересованите страни относно ползите от смяната на системите за отопление и охлаждане, според нуждата и предпочитания формат за поднасяне на информацията,
  • помогне на потребителите да взимат информирани решения, насърчавайки устойчивото енергийно поведение,
  • повиши доверието на крайните потребители в посредниците и в надеждността на системите за отопление и охлаждане, оползотворяващи възобновяема енергия, както и в доставчиците на съответните услуги,
  • предадат знанията и опита от по-напредналите на по-изостаналите в тази област страни, например чрез обучение на инсталаторите в държавите от югоизточна Европа,
  • подготвят и проведат адаптирани, индивидуални кампании за подмяна на системите за отопление и охлаждане, насочени към преодоляване на пречките в десет пилотни европейски региона, които същевременно ще се тестват, насочват и усъвършенстват на място,
  • разпространят резултатите от проекта, така че да може да се прилагат и в други държави и региони.
REPLACE също така засяга енергийната бедност и проблемите, свързани с неравенството между половете, като намалява риска от криза във възможностите за отопление чрез използването на местни възобновяеми източници (слънчева радиация, въздушна топлина, биомаса) и оборудване за отопление и охлаждане, произведено в ЕС (котли на биомаса, топлинни помпи, слънчеви колектори и др.).
© Felipe Furtado/Unsplash

Проектът REPLACE организира кампании за смяна на отоплителните инсталации в десет целеви региона от Западна, Централна и Югоизточна Европа с общо над 8 милиона жители. За да се разработят ефикасни кампании, REPLACE ще:
   • установи законовите изисквания, свързани с отоплителната инфраструктура;
   • проучи нагласите и нуждите на заинтересованите страни;
   • се позове на натрупания опит и знания от предишни проекти;
   • разработи индивидуални планове за действие за всеки пилотен регион.
През лятото на 2020 г. ЧИЕЦ проведе проучване на нагласите на потребители, инсталатори и предприемачи в Родопския регион под формата на телефонни интервюта и срещи на живо, като обобщените резултати от него са публикувани в доклад – "Отопление на домакинствата в Родопския регион – нагласи и нужди".
© Nik MacMillan/Unsplash

Важен фактор за адаптирането на кампаниите към специфичните регионални нужди са местните работни групи. Те обединяват всички най-важни заинтересовани страни – органи на местното самоуправление, потребителски организации, предприемачи, енергийни дружества и професионални сдружения - които да подготвят основата за провеждането на регионалните кампании и да зададат посоката към широк кръг дейности по замяна на неефективното отопление.

Основен подход, възприет от REPLACE, е да установи връзка между лицата с постоянен достъп до потребителите (напр. монтажници) и създателите на политиката.
© Marianne Bos/Unsplash

Системите за отопление и свързаните с тях решения не са особено привлекателни за крайните потребители и затова към подмяната им рядко се пристъпва доброволно. В повечето случаи остарелите системи се сменят чак когато започнат да създават проблеми или напълно спрат да функционират – често това означава, че няма достатъчно време за взимане на информирано решение или промяна на енергийния източник. За истинска промяна е необходима много информация и консултация с различни специалисти. В много случаи потребителите не разполагат с достатъчно средства за инвестиция в по-скъпа и чиста технология, независимо че разходите за жизнения цикъл са значително по-ниски и по-малко рискови.

REPLACE се стреми да разреши тези и други проблеми и пречки, възникващи на местно ниво, като разработи и изпробва ефекта на адаптирани, индивидуално планирани кампании за подмяна на системите за отопление и охлаждане, което ще се случи за първи път едновременно в десет европейски региона, населени общо с 8 милиона жители. Кампаниите ще се инициират и проведат от партньорите по проекта съвместно с местни работни групи, в които ще участват публични власти, крайни потребители, инсталатори, коминочистачи, енергийни консултанти, доставчици на енергия, отговорници за политиката и други заинтересовани страни.
© Klara Vernarcova/Unsplash

Местната работна група ще създаде в рамките на правомощията си подходяща среда, ще предложи привлекателни „пакетни решения за смяна на системите за отопление и охлаждане“ и ще помогне на потребителите да вземат информирано решение. Въз основа на предварителни проучвания, тези пакетни решения ще включват следните елементи:
  • етикет за възраст на котела/отоплителната система” от коминочистачите, който освен че ще повишава информираността на потребителя, ще служи и на местните работни групи за събиране на данни за целите на планирането и съставянето на информационна карта за смяната на системите за отопление и охлаждане
  • независими енергийни консултанти, които ще предоставят консултации на “едно гише” относно най-подходящите нови отоплителни системи, ще следят дали офертите за „пълен пакет“, предлагани от препоръчаните инсталатори, са пълни и сравними, и ще следят за удовлетвореността на клиентите от предприетите технически и процедурни мерки: всичко безплатно
  • "пълен пакет" - услуга, предлагана от инсталатори, които предоставят „комплексна сделка“, включваща всички разходи и услуги, необходими за
   • депониране на старото оборудване и гориво,
   • инсталиране и пускане в експлоатация на новата система, в т.ч. на електрическите инсталации и т.н.,
   • (евентуални) временни, подвижни отоплителни решения, както и
   • кандидатстване за разрешения и субсидии, когато е приложимо.
  • финансов пакет”, т.е. публичните власти
   • предлагат финансови стимули или възможности за преодоляване на нерегулярното финансиране,
   • преговарят с банките за предвидими и привлекателни лихви по вноски на заеми (за предпочитане в диапазона, или под годишните финансови икономии след смяната на горивната база),
   • договарят отстъпки с доставчиците на екологични системи за отопление и охлаждане или зелени горива,
   • отпускат ипотечни заеми в случаи на енергийна бедност или възрастни хора, изпитващи затруднения при кандидатстването за заем.
  • колективно действие” за прилагане на мерки за енергийна ефективност, преди или едновременно с подмяната на отоплителната система, колективно организирано (от временно създадена публична организация), като например
   • топлоизолация на тавана на последния етаж, например в еднофамилни сгради,
   • внедряване на евтини и прости мерки за проверка на отоплителната система, или
   • съвместно закупуване на фотоволтаични системи, например с елементи за подгряване на вода или мултисплит климатични системи (препоръчани от topten.eu . Предложение, което предстои да се отправи от побратимения на REPLACE проект HACKS, финансиран от  програма Хоризонт 2020.).
В зависимост от местните условия и възможности може да възникнат отклонения от тази предварителна концепция.
© Energiewende Oberland: Mobile heating container

В допълнение към цялостната концепция, включваща изброените по-горе пакетни решения, в рамките на своята кампания местната работна група ще изпълни най-малко шест от следните дейности:

  1. Информационни звена в общините и другите публични органи
  2. Дни на отворените врати“ в домовете на семействата, сменили отоплителните си уредби
  3. Учебно посещение на еталонна отоплителна система
  4. Етикетиране на къщи, например по отношение на опазването на климата
  5. Три онлайн семинара, посветени на използването на разработения по проекта калкулатор за смяна на отоплителни системи
  6. Шест предпроектни проучвания за смяна на уреди/котли за отопление във всеки целеви регион
  7. Информационни щандове на търговски изложения, събития за инсталатори и др., посветени на отоплението и охлаждането
  8. Демонстрация на подвижен водогреен котел, например като част от „пълните пакети“
  9. Представяне на енергиен доставчик / компания за енергийни услуги / инсталатор, който е станал изпълнител на такъв проект
  10. Улесняване на сътрудничеството между инсталатор (доставчик на оборудване) и изпълнител (планиране, финансиране)
  11. Насърчаване използването на иновативни схеми за изпълнение на проекти
  12. Демонстрация на многофункционална фасадна система
От съществено значение за изпълнението на кампанията е специфичната за целевите групи комуникационна стратегия, включваща разнообразни онлайн и офлайн (опознавателни и демонстрационни) маркетингови дейности. С този пакет от дейности, REPLACE ще създаде необходимия импулс за предлагане на решения на местното население и ще даде възможност на заинтересованите страни в други региони и държави да предприемат подобен подход, като резултатът от всичко това ще бъде ефективно и екологично отопление в Европа.
Christopher Burns - Unsplash © Christopher Burns/ Unsplash

REPLACE провежда кампании на регионално равнище и насърчава тяхното възпроизвеждане като:
 • дава пълен свободен достъп до всички материали,
 • предлага инструменти за провеждането на кампаниите, като например ръководства за крайните потребители, посредниците и инвеститорите,
 • популяризира успешните практики,
 • предоставя материали за обучение и провежда регионални учебни семинари,
 • и прави подобрения в политиката и бизнеса.

Матрицата на отоплителните системи REPLACE е полезен инструмент при планирането на подмяна на неефективни отоплителни системи, с помощта на който може да се установи кой вид отопление е най-подходящ за различните типове сгради – еднофамилни или многофамилни.

Един от най-важните инструменти ще бъде калкулаторът за смяна на отоплителната система. Той ще повиши осведомеността на потребителите и инвеститорите относно финансовите и социалните ползи от смяната, и ще създаде импулс за предприемане на колективни действия.
Никой не познава по-добре ползите от чистите и ефективни отоплителни системи от домакинствата, които ги използват. Ето защо REPLACE състави каталог с най-добри практики, описани чрез споделените от домакинствата впечатления, опит, данни и препоръки. Ние от своя страна сме подбрали и подготвили на български език тези, които са най-подходящи за приложение в Родопския регион. От описанието на примерите ще научите как е реализирана подмяната на отоплението в конкретните условия на съответния регион, както и какво я е направило успешна от техническа и икономическа гледна точка. Всички примери на английски можете да намерите тук.
Когато се заговори за подмяна на остарели системи за отопление и охлаждане с екологосъобразни алтернативи възникват множество въпроси. Задачата на REPLACE е да помогне за вземането на информирани решения: разработените по проекта наръчници са насочени специално към потребителите, посредниците и инвеститорите, и са налични на 9 езика.

Крайните потребители ще намерят информация относно техническите и икономическите характеристики на съвременното оборудване за отопление и охлаждане, поднесена по разбираем начин. Включени са и прости мерки за пестене на енергия.

На професионалистите – инсталатори, инвеститори и др., REPLACE предоставя технически преглед на иновативните приложни решения за отопление и охлаждане с възобновяема енергия, вкл. насоки за планиране, новаторски бизнес модели и възможности за финансиране.
REPLACE е насочен към региони от Западна, Централна и Югоизточна Европа, по-конкретно следните 9 региони от 8 страни, с общо население от 8.3 млн. жители:
  • Австрия: федерален регион Залцбург
  • Босна и Херцеговина: кантон Сараево
  • България: Родопски регион
  • Хърватия: Приморско-горанска жупания; гр. Загреб и три съседни области
  • Германия: Баварски Оберланд
  • Северна Македония: област Скопие
  • Словения: Словения (цялата страна)
  • Испания: област Кастилия и Леон
Концентрирайки се върху тези региони, REPLACE изследва широко портфолио от отоплителни и охлаждащи технологии. Проектът разработва индивидуални подходи, изследва възможни прилики и създава решения, които могат да се използват и в други региони.
През 2022 г. експерти от ЧИЕЦ посетиха избрани обекти в общини Ардино, Брацигово, Чепеларе и Кърджали и се срещнаха със собствениците, които желаят да подменят съществуващите си отоплителни инсталации (стари печки и котли на твърдо гориво и електронагревателни уреди) с нови, по-ефективни и екологични системи за отопление. По време на тези посещения те направиха инспекции на отоплителните системи, проведоха интервюта със собствениците и, с помощта на калкулатора на REPLACE, изготвиха предпроектни проучвания, с които можете да се запознаете по-долу. Проучванията обхващат 8 сгради, сред които еднофамилни и многофамилни къщи, жилищен блок и общинска сграда.
  • Замяна на отоплението с електронагревателни уреди на 4 помещения в читалище "Родопска Искра“, гр. Ардино (BG-AR1)
  • Подмяна на стара печка на твърдо гориво в 3-етажна къща в гр. Ардино (BG-AR2)
  • Подмяна на котел на дърва в 2-етажна къща в гр. Ардино (BG-AR3)
  • Подмяна на стара печка на твърдо гориво в 2-етажна еднофамилна къща в гр. Брацигово (BG-BR1)
  • Подмяна на стар котел на твърдо гориво в 2-етажна еднофамилна къща в гр. Брацигово (BG-BR2)
  • Подмяна на стар котел на твърдо гориво в 4-етажна къща в гр. Брацигово (BG-BR3)
  • Подмяна на стар котел на дърва в 3-тажна еднофамилна къща в гр. Чепеларе (BG-CH1)
  • Подмяна на стари печки на твърдо гориво и електронагревателни уреди в многофамилен жилищен блок в гр. Кърджали (BG-K1)
Една от задачите на партньорите по проекта REPLACE включва оказване на съдействие за изпълнението на колективни действия за домакинствата в участващите държави. ЧИЕЦ подпомогна инициирането на колективни дейности в две направления – покупка на пелети и инсталиране на термопомпа за централизирано подгряване и разпределяне на битова гореща вода в многофамилна жилищна сграда. Анализите и изводите от натрупания опит са систематизирани в следните ръководства:
Ангел Николаев
Черноморски изследователски енергиен център
ЧИЕЦ
Виктор Григорович 7
1606 София
България
angel@bserc.eu
Интернет страница: www.bserc.eu

Cookie Consent with Real Cookie Banner