Analiza mišljenja i potreba svih interesnih strana u ciljnim regijama – Izvještaj D3.1

Kako krajnji potrošači, posrednici i investitori doživljavaju grijanje i hlađenje na obnovljive izvore energije? Koje izvore informacija koriste? I na koje prepreke, izazove i potrebe obraćaju pažnju u pogledu zamjene neefikasnih sistema održivim? Obavljeni su brojni intervjui u svim partnerskim regijama. Odgovarajući Izvještaj D3.1 daje uvid u način razmišljanja i potrebe interesnih strana i čini osnovu za REPLACE kampanje.

Ključni nalazi uključuju npr. da još uvijek postoje zamjene za slične sisteme na polju nafte, a posebno prirodnog plina, jer su potrošači navikli na ove sisteme. Nadalje, trenutna pandemija Covid-19 dovodi do tržišne situacije s niskim cijenama mazuta i prirodnog plina, što trenutno predstavlja izazov za klimatski prihvatljiviju infrastrukturu grijanja u stambenom sektoru. Ipak, intervjui su takođe pokazali da postoji velika želja svih zainteresiranih strana za poboljšanje zamjene starih sistema grijanja novim koji su okolišno prihvatljiviji i imaju manju potrošnju energije. Postoji velika svijest o implikacijama i utjecajima starih i novih sistema grijanja. A ta svijest se čak povećava kako se mlađe generacije sve više uključuju.

Nalazi iz intervjua i glavni zaključci prikazani su za REPLACE ciljne regije u Austriji, Bugarskoj, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Njemačkoj, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji, Sloveniji i Španiji.

Izvještaj je dostupan na engleskom jeziku.

Cookie Consent with Real Cookie Banner