Sažeti izvještaji o zamjeni sistema grijanja sa manjim utjecajem na klimu – sažetak posljednjeg sastanka REPLACE konzorcija, održanog u martu 2023. godine

REPLACE projekat je pripremio mnogo materijala i aktivnosti koje pomažu domaćinstvima, ali i profesionalcima i donositeljima odluka, u prelasku na održivije sisteme grijanja sa manjim utjecajem na klimu. Tema posljednjeg sastanka, koji je održan 23. marta 2023. g. u Briselu , bili su načini kako da se projektne aktivnosti u budućnosti omoguće široj javnosti u sažetoj i jasnoj formi.

Projektni partneri će pripremiti izvještaj koji će predstaviti političke mjere, a koje su razvili i primijenili tokom trajanja projekta. Drugi izvještaj će se baviti aspektima poput rodnih razlika, energetskog siromaštva, rezultatima povrata i efektima zaključavanja/ograničenja izbora, koji bi trebali biti uzeti u obzir prilikom planiranja zamjene sistema grijanja sa manjim utjecajem na klimu. Također će biti prikazane zajedničke akcije, koje promovišu zamjenu grijanja i koje su provedene u projektu. Neki od primjera ovih akcija su „zajednička“ kupovina sistema grijanja koje biva stoga jeftinije, ili uspostava logističkog centra za razne vrste biomase, čime se olakšava jednak kvalitet goriva i povoljne cijene za krajnje potrošače. Javno dostupni rezultati će također uključivati REPLACE zaključke za donositelje odluka i završni izvještaj o rezultatima projekta, o čijim se formama raspravljalo na sastanku.

Na sastanku sa projektnom menadžericom REPLACE projekta, Anom Sin Bagues, se također diskutovalo  o toplotnim pumpama zrak-zrak i njihovoj prikladnosti za regije obuhvaćene projektom. Zaključci ove diskusije dati su u nastavku.

Ova tehnologija je dio REPLACE matrice u Bugarskoj i dio je alata za prethodnu procjenu izvodljivosti, a koji je razvijen specijalno za zamjenu sistema grijanja na struju sa kombinacijom krovnih fotonaponskih sistema i toplotne pumpe sa decentralizovanim inverterom. Alat je razvijen za postojeće zgrade veće površine od strane SDEWES-a, za pilot regiju Sjeverne Makedonije.

Toplotne pumpe zrak-voda su još efikasnije od toplotnih pumpi zrak-zrak. Međutim, u hladnijim klimatskim regijama, poput Austrije, odnosno u nekim njenim pokrajinama, nisu dostupne jednokratne subvencije za prelazak postojećih zgrada sa gasa i goriva na ove sisteme.

U Hrvatskoj i Sloveniji, toplotne pumpe zrak-zrak se povremeno koriste za hlađenje pojedinačnih soba, posebno kada se kombinuju sa fotonaponskim sistemima, kako bi troškovi za električnu energiju bili manji. Međutim, prema mišljenju partnerskih organizacija u projektu, u hladnijim regijama viših nadmorskih visina, pelet se pokazao kao bolji način za grijanje.

Projekat REPLACE se završava u aprilu 2023. godine. Sažeti izvještaji o temi zamjene grijanja sa manjim uticajem na klimu će biti objavljeni na web stranici, na društvenim mrežama i putem drugih kanala komunikacije.

Cookie Consent with Real Cookie Banner