Три доклада на REPLACE разкриват как може да се подкрепи подмяната на системите за отопление и охлаждане

Проектът REPLACE има за цел да мотивира домакинствата в осем европейски държави да заменят неефективните и замърсяващи системи за отопление и охлаждане със системи, щадящи климата. Следващите три доклада съдържат преглед на инициираните от партньорите по проекта мерки, които са подпомогнали подмяната на отоплителни и охладителни системи в пилотните региони на REPLACE. Добре дошли са подражателите.

Мерки на политиката

Програмите и мерките на политиката могат да подпомогнат подмяната на неефективните и замърсяващи системи за отопление и охлаждане с екологосъобразни алтернативи. В рамките на кампаниите и дейностите на проекта бяха разработени и приложени редица мерки, като например в българския пилотен Родопски регион REPLACE допринесе за по-доброто разработване и прилагане на общинските планове в областта на възобновяемата енергия. В Босна и Херцеговина партньорът на REPLACE Enova взе участие в разработването на “Стратегия за ограничаване на използването на въглища и други твърди горива в кантон Сараево в периода 2021-2031 г.”, целяща подобряване качеството на въздуха през зимните месеци. Резултатите и поуките от дейностите за подкрепа в регионите на REPLACE са обобщени в Доклад D5.1.

Разрешаване на проблемите, свързани с енергийната бедност, ефекта на бумеранга и ефекта на блокиране

Постепенното извеждане от употреба на неефективните отоплителни системи може да бъде затруднено от различни обстоятелства. Липсата на финансови средства, липсата на достъп до информация и напредналата възраст могат да бъдат сериозна пречка, особено за самотните хора, за които подобна смяна може да бъде непосилна. Това важи в особена степен за жените, които с напредъка във възрастта често остават сами поради по-високата продължителност на живот. Освен това е налице и ефектът на бумеранга, според който потребителите увеличават използването на енергийни услуги в отговор на мерките за енергийна ефективност, които първоначално са намалили разходите им за енергия. И ефектът на блокиране, при който домакинствата са обвързани с определен вид отоплителна система и гориво до края на нейния дълъг експлоатационен живот. Доклад D5.2 показва какво е направено в регионите на REPLACE за ефективното решаване на тези проблеми.

Колективни действия, инициирани от проекта REPLACE

Няма универсално решение на проблемите, свързани с постепенното прекратяване на използването на нефт, природен газ, въглища, неефективни дърва за огрев и отоплителни системи, работещи само на електричество, на пазарите за жилищно отопление в Европа. Това се наблюдава и при разработването и изпълнението на колективни действия за улесняване трансформацията на енергийната система на пазара за жилищно отопление. Например реализираното колективно действие в австрийския пилотен регион доведе до създаването на „услуга на едно гише“ във вид на уеб платформа, чрез която домакинствата могат да намерят доставчици на комплексни услуги за смяна на отоплителните системи. В испанския пилотен регион Кастилия и Леон колективните действия включват създаването на местни логистични центрове за биомаса, което от една страна повишава предлагането на горива от биомаса, а от друга страна спомага за създаването на нови работни места в бившите въглищни райони. Резултатите и поуките, извлечени от реализираните колективни действия в деветте пилотни региона на REPLACE, са обобщени накратко в доклад D5.3.

Cookie Consent with Real Cookie Banner